Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem Kılavuzu (MEB)

Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem Kılavuzu (MEB)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2. dönem ve 3. dönem e-kılavuzu yayınladı. Bu klavuzda yer alan bilgilendirme aşağıdaki gibidir:

2.donem-destekleme-yetistirme-kurslari-takvimi
2. dönem ve 3. dönem MEB destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi
 1.     GENEL ESASLAR

1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam  eden  öğrenciler  ile  kursiyerler  (mezunlar)  için  resmî  örgün  ve  yaygın  eğitim kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

1.2. Millî  Eğitim  Bakanlığına  bağlı  resmî/özel  ortaokullar,  imam-hatip  ortaokulları,  resmi/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır.

1.3. DYK’lar,  Şubat  2015  tarihli  ve  2689  sayılı  Tebliğler  Dergisinde  yayımlanan  Millî  Eğitim

Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

1.4. DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.

1.5. DYK’da  kursların  açılış/kapanış,  onay,  öğretmen-öğrenci  kayıt,  ders  programları,  kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs     (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e-kurs.eba.gov.tr/) modülü üzerinden yapılır.

1.6. DYK’larda  öncelikle  ilçede  kadrolu  çalışan  öğretmenler,  kadrolu  öğretmenin  ihtiyacı karşılamaması  durumunda  ilçe  tarafından  çalışmasına  onay  verilen  ücretli  öğretmenler görevlendirilir.

1.7. DYK’lardaki  ücret,  ek  ders  gibi  mali  iş  ve  işlemler  ilgili  mevzuat  hükümlerine  göre  kurs merkezlerince yürütülür.

1.8. DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

1.9. Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.

1.10.    DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

1.11.    Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imamhatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

1.12. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince  uygun  görülen  binalarda  da  açılabilir.  Mezunlara  yönelik  yaygın  eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay,  öğretmen  belirleme,  öğrenci  kayıt  vb.  iş  ve  işlemler  halk  eğitim  merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

1.13.   Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.

1.14.   DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. II. dönem kursları en geç mart ayının birinci haftasında  başlatılır  ve  17  Haziran  2016  tarihinde  tamamlanır.  Olağanüstü  durumlarda  bu süreler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince değiştirilebilir.

1.15.   Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır.

1.16.   DYK’lara kursun süresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci/kursiyer kaydı yapılmaz. Ancak kursların başladığı haftadan sonra müracaat eden öğrenci/kursiyerlerin durumları ile nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden yapılır.

1.17.   Bir  kurs  merkezinde  görev  alacak  öğretmen,  bu  kurs  merkezini  tercih  eden  öğretmenler arasından  veli  ve  öğrencilerin  tercihleri  de  dikkate  alınarak  kurs  merkezi  müdürlüğünce belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e-kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir.

1.18.   Kursta görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

1.19.   Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler  en  fazla  6  farklı  dersten  haftalık  18  saate  kadar;  ortaöğretim  kurumlarının  12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

 

1.20. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

1.21.   Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

1.22.   Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam

 • saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın  eğitim  kurumlarınca  yürütülen  DYK’larda  ise  bu  süreler  halk  eğitim merkezi müdürlüklerince belirlenir.

1.23.   Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme,

Değerlendirme  ve  Sınav  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  resmî  internet  sayfasında  Kurslar bölümünde yayımlanır.

1.24.   DYK’larda      1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 16, yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.

 1. İL/İLÇE KOMİSYONLARI

2.1.   İl/ilçe  komisyonları,  DYK’ların  planlanması  ve  yürütülmesiyle  ilgili  tüm  iş  ve  işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulur.

2.2.   Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere yedişer kişiden oluşur.

2.3.   Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür.

2.4.   Kurslarda görev almak isteyen ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmen başvurularını inceleyip onaylar, gerekli değerlendirmeleri yaparak e-kurs modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.

2.5.   Kurs  merkezi  müdürlükleri  ile  il/ilçe  sorumlularının  e-kurs  modülüne  verileri  zamanında işlemesini,  modüldeki  bilgilerin  güncel  tutulmasını  sağlar.  Kurslarla  ilgili  işleyişin  sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

2.6.   Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

 1.  KURS MERKEZLERİ

3.1. Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri, kurs merkezi müracaatını  e-kurs  modülü  üzerinden  belirlenen  iş  takvimi  doğrultusunda  yapar. e-Kurs modülünden  hangi  sınıf  düzeyinde  hangi  derslerden  kurs  açacaklarını  başvuru  ekranından sisteme işler.   Kurs merkezi olmak isteyen okul/kurum, imkânları ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 farklı dersten kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması hâlinde açılır.     

3.2. e-Kurs modülü üzerinden kurslara başvuru yapacak resmî örgün eğitim kurumu öğrencilerine devam ettikleri okul müdürlüklerince eba şifresi verilir. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerince e-kurs kullanım şifresi verilir.

3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar.

3.4.  e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP,  kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını yapar,  ihtiyaç  olması  hâlinde  e-kurs  modülü  üzerinden  il/ilçe  komisyonundan  ders  ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.

3.6.  Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.

3.7. Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

3.8. Kurs  çalışmalarında  yönetici,  öğretmen  ve  personel  görevlendirmeleri  ile  yapılacak  ücret ödemelerine  ilişkin  iş  ve  işlemleri  yürütür.  Kursun  işleyişi  ile  ilgili  idari,  mali  ve  diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

3.9.    Kurslarda  görev  alan  öğretmen  ve  personel  ile  kurslara  katılan  öğrencilere  ilişkin  devam, devamsızlık  takibini  yapar  (Sağlık  raporuna  dayalı  hastalıklar,  tabii  afetler,  anne,  baba  ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).

3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

3.11. DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.

3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

 1.  ÖĞRETMEN BAŞVURULARI 

 

4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.

4.2. Kadrolu  öğretmenler,  kurs  merkezi  tarafından  belirlenen  derslerden  atama  branşları  ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

4.3. Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

4.4. Ders ücreti karşılığında görev almak isteyen (ücretli) öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme  ilk  girişte  oluşturacakları  şifre  ile  başvurularını  yaparak,  ilgili  evrakı  il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

4.5. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e- kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.

 1. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI 

5.1. Kurslara,  Millî  Eğitim  Bakanlığına  bağlı  resmî/özel  ortaokullar,  imam-hatip  ortaokulları, resmi/özel  ortaöğretim  kurumları  ve  açık  öğretim  kurumlarına  devam  eden  her  sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

5.2. Örgün  eğitime  devam  eden  öğrenciler,  okul/kurumlarından  alacakları  eba  şifresi  ile  e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.3. Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e- kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.

5.4. Özel  öğretim  kurumlarına  devam  eden  öğrenciler  (özel  okul  öğrencileri),  okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvurur.

5.6. Öğrenci/kursiyerler devam etmek istedikleri kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından tercihte bulunurlar.

5.7.     Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba

ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

 1. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ 

 

6.1. Kurslarda  görev  alacak  öğretmenlerin  belirlenmesi,  e-kurs  modülü  üzerinden  kurs  merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

6.2. İhtiyaç olması  hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan  ücretli  öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir.

6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde  girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kurs  modülü  üzerinden  “ders  tamamlama”  butonunu  işaretleyerek  diğer  tercihlerinde  görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan  öğretmenler  “Tercihlerim  dışında  bir  kurs  merkezinde  görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler.

6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir.

 1.  KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin ise diploma notu esas alınarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

7.2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak her bir sınıfın azami öğrenci/kursiyer sayısı dolmadan yeni bir kurs sınıfı oluşturulamaz. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

7.3.     Aynı  yerleşim  biriminde  birden  fazla  kurs  merkezinin  bulunmaması,  öğrencilerin  taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

7.4. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim  (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey

zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme  ve  ortopedik  engelliler)  meslek  liselerine  kayıtlı  öğrenciler  ile  mesleki  ve  teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı seviyedeki özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kurs sınıfının

birleştirilmesi veya kapatılmasına ay sonunda komisyon tarafından karar verilir, bu işlemler e- kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

 1. KURS DÖNEMLERİ

8.1. DYK’lar; I. dönem, II. dönem ve III. dönem (yaz) kursları olmak üzere üç dönemde açılır.

8.2. I. dönem kursları, en geç ekim ayının ilk haftası başlar ve yarıyıl tatiline kadar devam eder.

8.3.  II. dönem kursları, en geç mart ayının ilk haftasında başlar, ders yılının sonuna kadar devam eder.

8.4. III. dönem kursları, ders yılının bitmesi ile başlar, bir sonraki ders yılının başlamasına kadar devam eder. Bu kurslar 20 Haziran – 11 Eylül 2016 tarihleri arasında planlanır.

8.5. Yıllık açılan kurslar I. ve II. dönemi kapsayacak şekilde ders yılı süresince devam eder.

 1.    SORUMLULUK 

9.1. Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. DENETİM

10.1.   Kursların denetiminden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.