5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sınav ve Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sınav ve Cevapları indir. 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sınav ve Cevapları dokümanı HangiSoru tarafından eklenmiştir. Daha fazla benzer dokümanı 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

….  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELMALI ANADOLU İMAM- HATİP LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

                                                                    A GRUBU

ADI:                                    SOYADI:                     SINIFI:              NUMARA:             ALDIĞI PUAN:

 

                                                                  SORULAR (CEVAP ANAHTARI)

A- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(20 puan)

1-Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına EDEBİYAT denir.

2-Bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına EDEBİYAT TARİHİ   denir.

3- İslamiyet öncesi Türk edebiyatı SÖZLÜ  dönem ve YAZILI  dönem olmak üzere ikiye ayrılır.

4-Destanlar oluşumu bakımından DOĞAL   destan ve YAPAY(YAPAY) destan olmak üzere ikiye ayrılır.

5- Yaratılış Destanı  ALTAY-YAKUT  destanlarındandır.

6- Doğal destanlar    DOĞUŞ,   YAYILMA,  DERLEME  olmak üzere üç evreden oluşur.

7- “ Yuğ” adı verilen yas törenlerinde söylenen şiirlere SAGU  adı verilir.

8- Türkler tarih boyunca ÜÇ farklı medeniyette yaşamışlardır.

9- Bir ülke veya toplumun maddi ve manevi varlıklarının; bilim,sanat, düşünce ve teknoloji ürünlerinin tamamına UYGARLIK   adı verilir.

10- Dünyanın en uzun destanı sayılan MANAS Destanı, Kırgız destanlarındandır.

B- Aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( 10 puan)

1- Destanlar, milletlerin tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. (  D  )

2- Destan dönemine mitolojik öğeler hakimdir. ( D )

3- Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. ( Y  )

4- Şehname, Hint destanlarındandır.  (Y )

5- Yapma destanların şairi bellidir.    ( D )

6- İslamiyet öncesi Türk şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( Y  )

7- Edebiyat tarihi dönemin sosyal hayatını inceler. (D)

8- İslamiyet öncesi Türk şiirinde Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. (Y    )

9- Ömer Seyfettin, ünlü edebiyat tarihçilerimizdendir. ( Y  )

10- İslamiyet öncesi Türk şiirleri kopuz eşliğinde söylenir.  ( D )

C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların  doğru cevabını işaretleyiniz. (20 puan)

1- Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir ? B

 1. A) Nibelungen- Alman B) Manas- İran C) Ramayana- Hint  D) Ergenekon- Türk  E) İgor- Rus

2- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir? C

 1. A) Göç B) Bozkurt C) Battal Gazi   D) Türeyiş   E) Şu

3- Aşağıdakilerden hangisi Hun devri destanlarındandır? D

 1. A) Alp Er Tunga B) Ergenekon C) Bozkurt   D) Oğuz Kağan  E) Göç

4-  Aşağıdakilerden hangisi  Türk destanlarından biri değildir? A

 1. A) Gılgamış B) Manas C) Atilla   D) Bozkurt   E) Göç

5- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyata ait bir kavram değildir? E

 1. A) Şölen B) Yuğ C) Sığır     D) Sagu     E) Koşma

                                                                              A GRUBU

 1. D) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1- Türeyiş Destanı’ndaki mitolojik unsurları ve Türk kültürüne ait unsurları yazınız. ( 10 puan)

 1. A) Mitolojik Unsurlar: GÖKTEN IŞIK İNMESİ, DAĞLARIN BÜYÜMESİ, AĞAÇLARDAN ÇOCUK DOĞMASI, AĞAÇLARIN KONUŞMASI
 2. B) Kültürel Unsurlar: ÇOCUKLARIN ATALARINI MERAK ETMESİ, ÇOCUKLARIN ATALARINA SAYGI GÖSTERMESİ, ATALARININ ÇCUKLARA HAYIR DUA ETMESİ, HALKIN ÇOCUKLARDAN BİRİNİ KAĞAN SEÇMESİ, DEVLET DÜZENİNDE ADALETE ÖNEM VERİLMESİ

2- Aşağıdaki metinle ilgili soruları cevaplayınız. (18)

(Eski Türkçe)                    (Günümüz Türkçesi)

Etil suvı aka turur               İtil suyu akar durur

Kaya tübi kaka turur          Kaya dibini oyar durur

Balık telim baka turur        Bütün balıklar bakar durur

Kölün takı küşeyerür          Gölü bile taşırırlar

 1. a) Şiirin nazım biçimi: KOŞUK
 2. b) Ölçüsü: SEKİZLİ HECE ÖLÇÜSÜ
 3. c) Kafiye şeması: A-A-A-B
 4. d) Nazım biçiminin genel özellikleri:

1- DOĞA, AŞK, YİĞTLİK GİBİ TEMALAR İŞLENİR.

2- KAFİYE DÜZENİ A-A-A-B/ C-C-C-B/ D-D-D-B ŞEKLİNDEDİR.

3- HALK EDEBİYATINDA KOŞMA’YA, DİVAN EDEBİYATINDA GAZEL’E BENZER.

4- SIĞIR VE ŞÖLENLERDE SÖYLENİR.

5- HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILIR.

3- Edebiyat tarihinin kapsamını yazınız. (12)

1- DÖNEMİN SİYASİ OLAYLARINI İNCELER.

2- DÖNEMİN SOSYAL HAYATINI İNCELER.

3- EDEBİ TÜRLERİN GELİŞİMİNİ İNCELER.

4- SANATÇILARIN ESERLERİNİ İNCELER.

5- SANATÇILARIN HAYATINI ANLATIR.

6- SANATÇILARIN EDEBİ ANLAYIŞLARINI VE EDEBİ TOPLULUKLARI İNCELER.

4- Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Dini hayatın etkisini açıklayınız (10)

1- DİL ANLAYIŞI

2- DİNİ HAYAT

3- KÜLTÜREL FARKLILAŞMA

4- SANAT ANLAYIŞI

5- COĞRAFYA DEĞİŞİMİ, LEHÇE VE ŞİVE AYRILIK

DİNİ HAYATIN DEĞİŞMESİ TÜRK EDEBİYATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER GETİRMİŞTİR. KONULAR, NAZIM ŞEKİLLERİ VE EDEBİ ANLAYIŞ DEĞİŞMİŞTİR.

 Ahmet Ali YILMAZ

                                                                                                                 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

2015-2016  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ELMALI ANADOLU İMAM- HATİP LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

                                                                    B GRUBU

ADI:                                    SOYADI:                     SINIFI:              NUMARA:             ALDIĞI PUAN:

                                                                  SORULAR (CEVAP ANAHTARI)

A- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(20 puan)

1- Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına EDEBİYAT denir.

2 – Bir ülke veya toplumun maddi ve manevi varlıklarının; bilim,sanat, düşünce ve teknoloji ürünlerinin tamamına UYGARLIK   adı verilir.

3- Dünyanın en uzun destanı sayılan MANAS Destanı, Kırgız destanlarındandır.

4- Bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına EDEBİYAT TARİHİ   denir.

5- Doğal destanlar    DOĞUŞ,   YAYILMA,  DERLEME  olmak üzere üç evreden oluşur.

6- “ Yuğ” adı verilen yas törenlerinde söylenen şiirlere SAGU  adı verilir.

7- Türkler tarih boyunca ÜÇ farklı medeniyette yaşamışlardır.

8- Destanlar oluşumu bakımından DOĞAL   destan ve YAPAY(YAPMA) destan olmak üzere ikiye ayrılır.

9- Yaratılış Destanı  ALTAY- YAKUT  destanlarındandır.

10 – İslamiyet öncesi Türk edebiyatı SÖZLÜ  dönem ve YAZILI  dönem olmak üzere ikiye ayrılır.

B- Aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (10 puan)

1- Destan dönemine mitolojik öğeler hakimdir. ( D )

2- Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. ( Y  )

3- Şehname, Hint destanlarındandır.  ( Y  )

4- Yapma destanların şairi bellidir.    (  D  )

5- İslamiyet öncesi Türk şiirinde Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. ( Y  )

6- Ömer Seyfettin, ünlü edebiyat tarihçilerimizdendir. ( Y   )

7- İslamiyet öncesi Türk şiirleri kopuz eşliğinde söylenir.  (  D  )

8- Destanlar, milletlerin tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. (  D  )

9- İslamiyet öncesi Türk şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. (  Y  )

10- Edebiyat tarihi dönemin sosyal hayatını inceler. ( D )

C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını üzerine  kodlayınız. (20 puan)

1- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir? C

 1. A) Göç B) Bozkurt C) Battal Gazi   D) Türeyiş   E) Şu

2-  Aşağıdakilerden hangisi  Türk destanlarından biri değildir? A

 1. A) Gılgamış B) Manas C) Atilla   D) Bozkurt   E) Göç

3- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyata ait bir kavram değildir? E

 1. A) Şölen B) Yuğ C) Sığır     D) Sagu     E) Koşma

4- Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir ? B

 1. A) Nibelungen- Alman B) Manas- İran C) Ramayana- Hint  D) Ergenekon- Türk  E) İgor- Rus

5- Aşağıdakilerden hangisi Hun devri destanlarındandır? D

 1. A) Alp Er Tunga B) Ergenekon C) Bozkurt   D) Oğuz Kağan  E) Göç

                                                               B GRUBU

 1. D) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1- Türeyiş Destanı’ndaki mitolojik unsurları ve Türk kültürüne ait unsurları yazınız. ( 10 puan)

 1. A) Mitolojik Unsurlar: GÖKTEN IŞIK İNMESİ, DAĞLARIN BÜYÜMESİ, AĞAÇLARDAN ÇOCUK DOĞMASI, AĞAÇLARIN KONUŞMASI
 2. B) Kültürel Unsurlar: ÇOCUKLARIN ATALARINI MERAK ETMESİ, ÇOCUKLARIN ATALARINA SAYGI GÖSTERMESİ, ATALARININ ÇCUKLARA HAYIR DUA ETMESİ, HALKIN ÇOCUKLARDAN BİRİNİ KAĞAN SEÇMESİ, DEVLET DÜZENİNDE ADALETE ÖNEM VERİLMESİ

2- Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Kültürel farklılaşmanın etkisini açıklayınız (10)

1- DİL ANLAYIŞI

2- DİNİ HAYAT

3- KÜLTÜREL FARKLILAŞMA

4- SANAT ANLAYIŞI

5- COĞRAFYA DEĞİŞİMİ, LEHÇE VE ŞİVE AYRILIKLARI.

KÜLTÜREL FARKLILAŞMA EDEBİ ESERLERDE KENDİNİ GÖSTERİR. TÜRKLER GÖÇEBE KÜLTÜRDEN YERLİ KÜLTÜRE GEÇMİŞLERDİR. YERLİ KÜLTÜR EDEBİYATI DAHA ÇOK YAZIYA DAYALI OLACAKTIR. AYRICA YENİ KÜLTÜR ÖGELERİ EDEBİ ESERLERDE KULLANILMIŞTIR.

3- Aşağıdaki metinle ilgili soruları cevaplayınız. (18)

(Eski Türkçe)                    (Günümüz Türkçesi)

Etil suvı aka turur               İtil suyu akar durur

Kaya tübi kaka turur          Kaya dibini oyar durur

Balık telim baka turur        Bütün balıklar bakar durur

Kölün takı küşeyerür          Gölü bile taşırırlar

 1. a) Şiirin nazım biçimi: KOŞUK
 2. b) Şiirin ölçüsü: SEKİZLİ HECE ÖLÇÜSÜ
 3. c) Şiirin kafiye şeması: A-A-A-B
 4. d) Nazım biçiminin genel özellikleri:

1- DOĞA, AŞK, YİĞTLİK GİBİ TEMALAR İŞLENİR.

2- KAFİYE DÜZENİ A-A-A-B/ C-C-C-B/ D-D-D-B ŞEKLİNDEDİR.

3- HALK EDEBİYATINDA KOŞMA’YA, DİVAN EDEBİYATINDA GAZEL’E BENZER.

4- SIĞIR VE ŞÖLENLERDE SÖYLENİR.

5- HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILIR

4- Edebiyat tarihinin kapsamını yazınız. (12)

1- DÖNEMİN SİYASİ OLAYLARINI İNCELER.

2- DÖNEMİN SOSYAL HAYATINI İNCELER.

3- EDEBİ TÜRLERİN GELİŞİMİNİ İNCELER.

4- SANATÇILARIN ESERLERİNİ İNCELER.

5- SANATÇILARIN HAYATINI ANLATIR.

6- SANATÇILARIN EDEBİ ANLAYIŞLARINI VE EDEBİ TOPLULUKLARI İNCELER

www.HangiSoru.com

Ahmet Ali YILMAZ

                                                                                                             Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Kategori
10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
Boyut
13 KB
Dosya Türü
.zip | .rar
İndirme
1857
Bildirim
Yasal
Ekleyen
HangiSoru.com