5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler
icon 11. Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları
İndirme: 1298
Bildirim: Yasal
Boyut: 20 KB
Ekleyen: HangiSoru
11.11. Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 20 test sorusu sorularak hazırlanmıştır. Cevap anahtarı da içindedir.

11. Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

11. Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


1.Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?
SORULAR

a) Bilmek hatırlamaktır

b) Bilginin kaynağı duyumlardır
c) Doğru bilgi mümkündür
d) Bilginin kaynağı akıldır
e) Doğuştan gelen bilgi vardır

2.Felsefe ve din için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Öznelliğin ürünü bilgiler oldukları
b) Aklın ürünü oldukları

c) Eleştirel düşünceye açık oldukları
d) Dogmatik oldukları
e) İnsan hayatını anlamlandırma amacında oldukları

3.Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?
a) Madde, düşüncenin ürünüdür
b) Asıl irade Tanrısal iradedir
c) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır

d) Madde, düşünce ile başlar, var olur
e) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

4.I. Varlık düşüncedir
II. Varlık maddedir
III. Varlık fenomendir
Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur?
a) Varlığın var olup olmadığı
b) Varlığın bilinip bilinemeyeceği
c) Bilginin varlığı açıklamaya yetip yetmediği
d) Varlığın ne olduğu
e) Mutlak varlığa ne ile ulaşılacağı
5.Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz?
a) İnsanı mutlu kılan, yanlış inanışları söküp atan tek yeti akıldır

b) Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz
c) Her türlü yargıdan kaçınmak gerekir
d) Gerçekten güzel yada çirkin diyebileceğimiz bir şey yoktur
e) Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez

6.Kant için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak anlayışına uygun değildir?

a)Öğretmenin severek ders anlatma davranışında bulunma

b)Eşini seven bir bayanın her doğum gününde ona hediye alması

c)Manavın istenilen miktarda meyve tartıp müşteriye verilmesi

d) Bir doktorun parası olmayan hastaları da tedavi etmesi

e) Bir politikacının oy kaygısı ile depremzedelere yardım etmesi.

7.Sokrates “dünyanın bütün öküzleri, atları ve hayvanları, ondan başka bir şeyin peşinde koşmadıkları için, hazzı birinci sıraya koymak isteseler de, buna imkan yok. Nasıl kahinler kuşlardan medet umarsa, insanların bir çoğu da hazlara inanmıştır. Hazların hayatımızda en iyi olduğu kanaatindedirler ve hayvanlardaki iştahların bir felsefe perisinin ilham ettiği sözlerden daha sağlam kefil olduğunu düşünürler” der. Paragrafa göre, Sokrates’in haz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştığı söylenemez ?

a)Haz ahlakın kaynağı olama

b) Akıl, hazdan sonra gelmelidir

c)Haz, ahlakın kaynağıdır.

d) Haz, aldatıcı bir duygudur.

e) Hazlara aldanmamak önemlidir

8.T. Hobbes ‘ a göre “insan insanın kurdudur.”Filozofun ahlak anlayışında kişisel çıkarlar ön plandadır.Mutlak iyi mutlak erdem tarzında kavramlardan söz edilmemelidir. Çünkü bu kavramlar uydurulmuştur. Parçadan yola çıkarak filozofun ahlak anlayışı hakkında aşağıdakilerden ulaşılamaz?

a)Ahlaki eylemin amacı fayda sağlamaktır.

b)Bireyin amacı kendisini korumaktır.

c) d)Bireyi mutlu eden davranış esas olandır.

d)İnsanın amacı varlığını devam ettirmektir.

e) Toplumca benimsenen değerler iyidir.

9.Sartre , insanlar için tek bir ahlaki kural olduğunu ifade eder .”Kendi kendinizi seçin.” İnsan , kendini seçmekle sorumludur. Dolayısıyla her insan , sorumluluğunu kendisi yüklenir. İnsanlar kendi seçimleriyle , toplumsal ve bireysel değerlerini yaratırlar.Sartre, ahlak felsefesinin hangi kavramının önemini vurgulamaktadır?

a)Sorumluluk b)Erdem c)Vicdan d)Özgürlük e)Ödev

10.İnsan doğal bir varlıktır dünyada içine doğduğu ,toplum ve o , toplumun var ettiği kültür tarafından biçimlendirilir ve doğallığından uzaklaşır, insan bu biçimlenmeyi yaşarken çoğu zaman iradesinin dışındaki unsurlar tarafından zorlanır; yani iradesini ortaya koyamaz.

Parça hangi kavrama örnek oluşturur?

a)Sorumluluk b)Otodetermenizm

c)Determenizmd)Ahlak yasası

e)İndetermemizm

  1. Epikuros’a göre haz; olumlu bedensel hazlar değil, ruhun acı ve elemden kurtulmasını tanımlamaktadır. Örneğin aç ve susuz olmamak, korku ve ürküntü duymamak en önemli haz kaynaklarıdır. Böyle bir durumda olan insan en yüce Tanrı olan Zeus kadar mutlu olabilir.

Buna göre Epikuros gerçek mutluluğu aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

a) insanın gösterişsiz ve sade bir yaşam sürdürmesine.

b) Bedensel hazların en yüksek derecede tatminine.

c) önceden belirlenmiş kaderini benimsemeyip doğaya uygun yaşamasına.

d) Tüm değer ve yargılardan şüphe etmesine

e) Bencil duyguların tatmin edilmesine.

12.Aşağıdakilerden hangisinde ahlak felsefesinin temel kavramları bir arada verilmiştir?

a)Etik-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

b) Yüce-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

c) Sorumluluk-vicdan-erdem-iyi-estetik

d) Sorumluluk-vicdan-özgürlük-iyi-ahlak yasası

e) Hedonizm-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

13.Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I.Estetik kavramını ilk olarak Baumgarten kullanmıştır.

II.Sanat , estetiği içine alan daha geniş bir kaplama sahiptir.

III.Estetik sadece sanattaki güzeli ele alır.

IV.Sanat insanın yapıp etmeleridir.

a)I.II.IV. b)I.IV. c)I.II.III.IV. d)I.II. e)II.III.IV.

  1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde evrensel ahlak yasasını öznel nitelikte bulanlar bir arada verilmiştir?

a)Kant-Sartre-Proudhon

b)Bergson-miil-Epikuros

c)Bentham-Miil-Bergson

d)Sokrates-Epikuros-Platon

e)Proudhon-Nietzsche-Bakunin

15.”Sanat nedir?” sorusuna , her sanatçı eserleriyle cevap verir. Kimisi renklerin ve çizgilerin uyumuna işaret eder.Kimisi ise doğayı, tıpa tıp resmeder.Bizim bu cevapları yargılamamız, doğru cevabı seçmemiz olanaksızdır.Çünkü bizimde sanatın ne olduğuna ilişkin vereceğimiz cevaplar, şüphesiz birbirinden farklıdır.

Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sanat doğadaki varlığın taklit edilmesidir.

b)Sanatı,herkes aynı şekilde yorumlayamaz ve anlatamaz.

c)Sanat toplumun yansımasıdır.

d) Sanat, hayal edilenin gerçeğe dönüştürülmesidir.

e)Sanat insanı özgürlüğe kavuşturan etkinliktir.

  1. Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girmez?

a)Sanatsal yargılar göreli midir?

b)Güzellik, öznede mi nesnede midir?

c)Evrensel sanat var mıdır?

d)Bilginin doğruluğu mümkün mü?

e)Sanat , estetik yargıları yansıtır mı?

1 Bir mimarın projesine dayanarak birbirinin benzeri aynı güzellikte yüzlerce konut yapılabilir. Ama bunlar sanat eseri değildir. Oysa Mimar Sinan’ın ünlü yapıtlarından biri olan “Süleymaniye Camii” bir sanat eseri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu yapıt herhangi bir yapıt olmaktan uzaktır.
Buna göre, bir yapıtın sanat eseri olma koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Mimarının ünlü olması

b) Yapıtın eski çağlara ait olması
c) İnsan yaratısı olması

d) Manevi yönünün bulunması
e) Kendi türünde özgünlük taşıması

18.-her insan yaptığını çeker

-İçindeki sese kulak ver

-Doğru olanı yap 11. sınıf felsefe 2. dönem 1. yazılı (hangisoru.com

yazılı soruları ve cevapları (indirmeden – indirmesiz)

)

Yukarıdaki söylemler sırasıyla ahlak felsefesinde hangi kavramlara karşılık gelir?

a)Sorumluluk-vicdan-erdem

b)Özgürlük-vicdan-ahlak yasası

c)Sorumluluk-erdem-ahlaki davranış

d)Özgürlük-vicdan-erdem

e)Ahlaki karar-özgürlük-ahlak

19.Zorlu bir ameliyat geçirme iyi bir şey değildir.Fakat bu ameliyatı geçirmek kişinin sağlığını düzeltecekse o iyi bir şeydir. Buna göre iyinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ödeve uygun davranılması b)Erdemli davranılması

c)Aşırı uçlardan kaçınma d) Yarar sağlaması

e) Haz vermesi

20.Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki nesne sanatın ve estetik kavramlarının sadece birisini içerir?

a)Sümena Manastırı b)Süleymaniye Camii c)Peribacaları d)Sen piyer Kilisesi e)Ayasofya

BAŞARILAR

Ziya Özcan

F.G.Ö.

www.HangiSoru.com

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3C-4D-5A-6E-7B-8E-9D-10C-11B-12D-13B-14C-15B-16D-17E-18A-19D-20C

Yorum Yap