5. Sınıf Testleri 6. Sınıf Testleri 7. Sınıf Testleri 8. Sınıf Testleri 9. Sınıf Testleri YKS Testleri Online Testler
icon 12. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları
İndirme: 219
Bildirim: Yasal
Boyut: 18 KB
Ekleyen: HangiSoru
12.12. Sınıf Din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları indirmesiz / indirmeden de okuyup incelemek isteyen kullanıcılarımız için eklenmiştir.

Yazılı sorularını indirmeden okuyabilir isterseniz DOSYAYI İNDİR butonu ile dokümanı ve cevapları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 35 çoktan seçmeli (test) soru ile hazırlanmıştır. Cevap anahtarı da içindedir.

12. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

12. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

12. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1- “Hadis” kavramının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Peygamberimizin ev halkı
b) Peygamberimizin yaptığı davranışlar
c) Kur’an’da yer alan ayetler
d) Peygamberimizin sözleri
e) Peygamberimizin, başkalarında görüp onayladığı davranışlar

2- “Hadis” ve “Sünnet” kavramları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hadis kavramı sünnete göre daha kapsamlıdır
b) Sünnet ve hadis birbiriyle yakın ilişki içindedir
c) Sünnetin içinde Peygamberimizin davranışları da yer alır
d) Sünnet; Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışlardır
e) Sünnet hadise göre daha kapsamlıdır

3- Peygamberimizin, sahabelerin yaptıkları davranışları uygun görüp onaylaması, sünnetin hangi türüne dahildir?
a) Fiilî sünnet
b) Hadis
c) Takrirî sünnet
d) Kavlî sünnet
e) Ayet

4- “Peygamberimiz bir anne-babadan dünyaya geldi. İnsani özellikleri gereği acıktı, yemek yedi, çalışıp yoruldu, dinlendi, bazen sevindi, bazen hüzünlendi. Geçimini sağlamak için çobanlık yaptı, ticaretle uğraştı. Bütün bunlar O’nun ……………………..” 
Yukarıda yer alan boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) hükümdarlık özellikleridir
b) peygamberlik özellikleridir
c) bilimsel özellikleridir
d) toplumsal özellikleridir
e) insanî özellikleridir

5- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin sergilediği evrensel davranışlardan değildir?
a) İslam dininin ilkelerini insanlara anlatması
b) Geçimini sağlamak için çobanlık ve ticaret yapması
c) İbadetler konusunda insanlara örnek olması
d) Ahlakî davranışlar konusunda insanlara örnek olması
e) Sosyal hayatta insanlara örnek olması

6- Kur’an-ı Kerim’in en iyi ve en doğru tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zemahşerî, el-Keşşâf
b) Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili
c) Seyyid Kutub, Fi Zilal’il Kur’an
d) İbn Kesir, Tefsirül Kur’an
e) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünneti

7- Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’tan vahiy alması
b) Doğmadan önce babasını kaybetmiş olması
c) Adaletli bir devlet başkanı olması
d) Ayırım yapmaksızın insanlara değer vermesi
e) Çocuklarının çoğunun kendisi hayatta iken vefat etmesi

8- Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam coğrafyası çok genişledi. Sahabelerin bazıları savaşlarda şehit oldular, bazıları da vefat ettiler. Peygamberimizin sünnetini bilenlerin sayısı azaldı. Bazı art niyetli veya menfaatçi kişiler de uydurma hadisler türetmeye başladılar. Bu gelişmeler üzerine hadislerin toplanmasına, derlenip yazılmasına ihtiyaç duyuldu. Bütün bu yaşanan durumlar İslam dünyasında hangi ilim dalının doğmasını sağlamıştır?
a) Tefsir
b) Tarih
c) Hadis
d) Din
e) Coğrafya

9- Peygamber Efendimizin hadislerinin toplandığı en sağlam altı hadis kitabının hepsine birden ne ad verilir?
a) Sahih-i Buhari
b) Hadisname
c) Sahih-i Müslim
d) Kütüb-ü Sitte
e) Hadis-i Erbain

10- Muhammed bin İsmail el-Buhari’nin (öl. 869) derlediği hadis kitabıdır. Muhammed Buhari hazretleri altı yüz bin hadis rivayeti arasından titiz bir çalışma sonucunda seçtiği 7397 hadisi eserine almıştır. 
Yukarıda hakkında bilgi verilen hadis kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sünen-i İbn Mace
b) Sahih-i Buhari
c) Sahih-i Müslim
d) Müsned
e) Sünen-i Tirmizi

11- İslam dininde yer alan ahlakî esasları hayata geçirmeyi amaçlayan, Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalına ne ad verilir?
a) Tarih
b) Tefsir
c) Tasavvuf
d) Fıkıh
e) Biyografi

12- Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî düşüncenin amaçlarından değildir?
a) Peygamber Efendimizin mütevazi hayat tarzını benimsemek
b) Şöhretli ve gösterişli yaşam şartlarını yakalayabilmek için çalışmak
c) Kalbi Allah sevgisiyle doldurmak
d) Nefsi kötü duygu ve düşüncelerden arındırmak
e) Dünyaya ve dünya malına önem vermemek

13- Tasavvufî hayat tarzını benimsemiş ve yaşam tarzı haline getirmiş kişiye ne ad verilir?
a) Müfessir
b) Muallim
c) Muhaddis
d) Muhterem
e) Mutasavvıf

14- Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) İslam itikadında “her şeye şüpheyle yaklaşma” anlayışının yaygınlaşması
b) Fetihlerin etkisiyle İslam topraklarının genişlemesi
c) İslam dünyasında lüks ve gösterişin artması
d) Peygamber Efendimizin mütevazi hayat anlayışından uzaklaşılması
e) Yabancı kültürlerden eserlerin Arapçaya çevrilmesi sonucu İslam toplumunda farklı anlayış ve adetlerin oluşması

15- Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan değildir?
a) Yesevilik
b) Nakşibendilik
c) Mevlevilik
d) Hanefilik
e) Kadirilik

16- Türkistanlı Hoca Ahmed Yesevi’nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

17- Hoca Ahmed Yesevi’nin insanlara İslam dininin ilkelerini anlattığı, sade ve akıcı bir Türkçe ile yazdığı şiirlerine ne ad verilir?
a) Mesnevi
b) Rubai
c) Mevlid
d) Hikmet
e) Kaside

18- Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

19- “Abdülkadir Geylanî hazretleri Peygamber Efendimizin soyundan gelmekte olup İran’ın ……………………………….. kasabasında doğdu.” 
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Tebriz
b) Geylan
c) Tahran
d) Belh
e) Sayram

20- Muhammed Bahauddin Nakşibend’in görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

21- “Muhammed Bahauddin Nakşibend hazretleri Buhara yakınlarındaki ……………. köyünde doğdu.” 
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?  
a) Kasr-ı Arifan
b) Sayram
c) Geylan
d) Belh
e) Horasan

22- “Muhammed Bahauddin hazretleri tasavvuf ilmini ve âdâbını insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine …………………………………….. lakabı verilmiştir.” 
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Pîr-i Türkistan
b) Mevlana
c) İmam-ı Azam
d) Nakkaş
e) Nakşibend

23- Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

24- Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) 1207 tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi
b) Babasının adı Sultan Veled’dir
c) 66 yaşında Konya’da vefat etti
d) Mezarı Horasan’dadır
e) Dönemin edebiyat ve şiir dili Farsça olduğu için eserlerini Farsça kaleme almıştır

25- Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın meşhur bir eseridir?
a) Fıkhul ekber
b) Müsned
c) Sahih-i Buhari
d) Makalât
e) Mesnevi

26- Mevlevîlik’te ney ve nısfiye gibi müzik aletleri eşliğinde elleri iki yana açıp dönerek yapılan zikir, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
a) Semah
b) Tören
c) Sema
d) Meşk
e) Sohbet

27- Hz. Ali’yi çok seven, Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali’nin halife olması gerektiğini savunan ve O’nu sahabelerin en faziletlisi olarak gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevlevilik
b) Mutezile
c) Haricilik
d) Alevilik
e) Yesevilik

28- Büyük Türk-İslam düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli’nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?

yazılı soruları ve cevapları (indirmeden – indirmesiz)

a) Bektaşilik
b) Alevilik
c) Nusayrilik
d) Caferilik
e) Mevlevilik

29- Alevi-Bektaşi ekolünde dede, pir veya mürşit denilen manevi liderler yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini törene ne ad verilir?
a) Sema
b) Zikir
c) Cem
d) Semah
e) Gülbenk

30- Alevilikte cem törenine katılanların evrende bulunan her şeyin döndüğünden hareketle manevi coşku halinde kendilerinden geçerek ilahi aşkla ayakta dönmelerine ne ad verilir?
a) Sema
b) Zikir
c) Cem
d) Semah
e) Gülbenk

31- Dünya üzerinde renkleri, dilleri, dinleri, kültürleri, gelenekleri, düşünceleri, inançları, değer yargıları birbirinden farklı birçok millet ve toplum yaşamaktadır. Hatta bu farklılıklar toplumların kendi içinde bile değişiklik gösterebilir. Bütün bu farklılıklar birer zenginliktir. Herkesin düşünce yapısı, yaşam tarzı aynı olamaz. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’in de dediği gibi …………………
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Benim sadık yarim kara topraktır.
b) Eğlenecek yer bulaman, şu gönlümdeki köşk olmasa.
c) Gel, ne olursan ol yine gel, bu kapı ümitsizlik kapısı değildir.
d) Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasaydı.
e) Irkımız neslimiz aslı bir kandan, siz sağ olun biz selamet gidelim

32- “Müslüman başkalarıyla iyi geçinen, kendisiyle iyi geçinilen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayır yoktur.” Hadis-i Şerif
Peygamber Efendimizin bu hadisinde aşağıdaki konulardan hangisinin önemi vurgulanmıştır?
a) Cesaretli olmak
b) Çalışkan olmak
c) Vaktini iyi değerlendirmek
d) Allah yolunda cihad etmek
e) Barış içinde yaşamak

33- Her insanın temel hakları vardır ve bu haklar İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ ile güvence altına alınmıştır. En önemli temel hak ise ……………. dır. Yüce dinimiz İslam da bu hakka büyük önem vermiştir.
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Yaşama hakkı
b) Eğitim hakkı
c) Evlenme hakkı
d) Seyahat özgürlüğü
e) İfade özgürlüğü

34- Peygamber Efendimiz 63 yıllık hayatı boyunca her zaman affedici ve barışçı kişiliğiyle tanınmıştır. Çünkü Yüce Allah O’nu ………………………
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Son peygamber olarak göndermiştir.
b) 40 yaşında Peygamberlik ile görevlendirmiştir.
c) Alemlere rahmet olarak göndermiştir.
d) Arap halkından seçmiştir.
e) İlk peygamber olarak göndermiştir.

35- “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.” Hadis-i şerif
Bu hadis-i şerife göre bir Müslümanda aşağıdaki vasıflardan hangisi bulunmamalıdır?
a) Emin olmalıdır.
b) İhtiraslı olmalıdır.
c) Doğru sözlü olmalıdır.
d) Güzel söz söylemelidir.
e) İnsanlara güven vermelidir.

CEVAP ANAHTARI
1-D,  2-A,  3-C,  4-E,  5-B,  6-E,  7-A,  8-C,  9-D,  10-B. 11-C,  12-B,  13-E,  14-A,  15-D,  16-E,  17-D,  18-A,  19-B,  20-C. 21-A,  22-E,  23-B,  24-D,  25-E,  26-C,  27-D,  28-A,  29-C,  30-D. 31-D,  32-E,  33-A,  34-C,  35-B.

Yorum Yap