2013 Memur Alımında MEB’e 38 Bin Kadro!

16 Mayıs 2013 Öğretmen, Atamalar MEB Öğretmen

özel haberDevlet Personel Başkanlığı 2013 te alınacak 70 bin memur alımının dağılımını açıkladı. Peki bu paydan MEB’e düşen kadro kaç? 2013’te kaç bin öğretmen alınacak? 2013 Ağustos atamasında kaç öğretmen alınacak? MEB’e ayrılan kadro sayısı kaç? 2013 MEB memur alım sayısını gösteren tablo yayınlandı. Buna göre MEB’e 37.706 kadro ayrıldı.

Peki bu ne demek oluyor? Bu sene daha önce yayınladığımız 2013 Ağustos Atamasında 35 bin öğretmen alımını doğruluyor. 2013 Ağustos atamasında en az 35 bin öğretmen ataması yapılacak.

Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesindebelirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum vekuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayılarıtoplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum vekuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğuBakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynımaddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ cetvelinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 65.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,

– 2013 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar,

– Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar,

tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;

a) Söz konusu ilave (70.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2012 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2012 tarihi itibarıyla;

– Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

– Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

– Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2012 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2012 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2013 yılında tamamlanabilmesi,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50’sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

hususları arz ve teklif olunur.

Faruk ÇELİK Mehmet ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maliye Bakanı

OLUR

14/05/2013

Recep Tayyip ERDOĞAN

BAŞBAKAN


(I) SAYILI CETVEL
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1BAŞBAKANLIK100
2ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI30
3YARGITAY BAŞKANLIĞI100
4DANIŞTAY BAŞKANLIĞI30
5HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU40
6SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI45
7ADALET BAKANLIĞI4.310
8MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI225
9İÇİŞLERİ BAKANLIĞI450
10DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI250
11MALİYE BAKANLIĞI800
12MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI37.706
13SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARI6.627
14ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI275
15ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI100
16ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI85
17KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI350
18AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI625
19AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI20
20BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI90
21ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI375
22EKONOMİ BAKANLIĞI80
23GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI150
24GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI500
25KALKINMA BAKANLIĞI45
26ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI113
27JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI55
28SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI23
29EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ450
30DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI3.800
31HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI48
32KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI30
33DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI50
34TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI90
35AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI70
36GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI248
37TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ500
38BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD.75
39ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI90
40YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI18
41ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.3
42DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD.5
43YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI20
(I) SAYILI CETVEL
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
44ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI33
45SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI20
46ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK.5
47ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ4
48ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ4
49TÜRK DİL KURUMU4
50TÜRK TARİH KURUMU4
51T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ4
52TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ5
53Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ325
54KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ138
55SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ1.500
56DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
57DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ15
58ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ550
59VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ23
60MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ30
61SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ10
62TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI35
63TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ Kl’RLMU30
64TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI48
65GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ5
66ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI28
67KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU70
68YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI10
69TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI100
70DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.15
71KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.15
72DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.15
73DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ350
74TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU20
75SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI1.250
76TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ125
77ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ5
78M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK5
79MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ20
80TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI25
(I) SAYILI CETVEL
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
1ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ50
2ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ30
3ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ30
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ40
5ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ40
6AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ55
7AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ50
8AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ50
9AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ55
10AKSARAY ÜNİVERSİTESİ55
11AMASYA ÜNİVERSİTESİ30
12ANADOLU ÜNİVERSİTESİ55
13ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ60
14ANKARA ÜNİVERSİTESİ70
15ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ40
16ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ40
17ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ50
18BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ50
19BARTIN ÜNİVERSİTESİ40
20BATMAN ÜNİVERSİTESİ40
21BAYBURT ÜNİVERSİTESİ40
22BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ35
23BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ50
24BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ45
25BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ25
26BOZOK ÜNİVERSİTESİ45
27BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ40
28BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ50
29CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ50
30CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ40
31ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ40
32ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ45
33ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ55
34DİCLE ÜNİVERSİTESİ30
35DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ50
36DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ50
37DÜZCE ÜNİVERSİTESİ50
38EGE ÜNİVERSİTESİ50
39ERCİYES ÜNİVERSİTESİ30
(I) SAYILI CETVEL
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
40ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ50
41ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ40
42ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ50
43FIRAT ÜNİVERSİTESİ50
44GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ25
45GAZİ ÜNİVERSİTESİ55
46GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ50
47GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ50
48GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ20
49GİRESUN ÜNİVERSİTESİ50
50GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ55
51HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ50
52HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ35
53HARRAN ÜNİVERSİTESİ45
54HİTİT ÜNİVERSİTESİ45
55İĞDIR ÜNİVERSİTESİ45
56İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ40
57İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ30
58İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ40
59İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ70
60İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ40
61İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ15
62KAFKAS ÜNİVERSİTESİ50
63KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ45
64KARABÜK ÜNİVERSİTESİ55
65KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ60
66KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ40
67KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ50
68KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ50
69KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ55
70KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ40
71KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ50
72MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ35
73MARMARA ÜNİVERSİTESİ50
74MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ50
75MERSİN ÜNİVERSİTESİ50
76MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ20
77MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ50
78MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ50
79MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ50
80NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ55
81NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ50
(I) SAYILI CETVEL
2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
82NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ40
83NİĞDE ÜNİVERSİTESİ30
84ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ55
85ORDU ÜNİVERSİTESİ45
86ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ40
87OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ40
88PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ50
89RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ60
90SAKARYA ÜNİVERSİTESİ55
91SELÇUK ÜNİVERSİTESİ50
92SİİRT ÜNİVERSİTESİ50
93SİNOP ÜNİVERSİTESİ45
94SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ45
95ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ40
96TRAKYA ÜNİVERSİTESİ55
97TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ40
98TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ25
99ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ50
100UŞAK ÜNİVERSİTESİ50
101YALOVA ÜNİVERSİTESİ50
102YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ60
103YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ45
104YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ55

Benzer İçerikler

2013 İl içi ve İl Dışı Atama Tarihleri Belli Oldu
2013 Ağustos Ataması
2013 Şubat Ataması Açıklaması
2013 İlk Öğretmen Ataması 16-29 Ağustosta Yapılacak
2013 Ek ders ücreti
2013 Özür Grubu Şubat Atamaları Sonuçlandı
Takip Et
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör