MEB: 5 Bin Ücretli Öğretmen Branş Kontenjanları Yayınlandı!

MEB: 5 Bin Ücretli Öğretmen Branş Kontenjanları Yayınlandı!

MEB 5 bin ücretli öğretmen branş kontenjanları ile birlikte atamaya dair bir duyuru yayınladı. Bu duyuruyu ve branş kontenjanlarının yer aldığı pdf formatında kılavuzu aşağıdaki linkten indirebilir ya da okuyabilirsiniz.

1. Ücretli Öğretmen Ataması Başvuru Şartları

1.1. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
1.2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olmak,
1.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman
ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu
görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak, (540 günün hesabında
yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan sürelerin toplamı esas
alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),
1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,
1.5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.6. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.7. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.9. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri
(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
1.10. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,
1.11. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla
bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

2. Ücretli Öğretmen Atamaları İçin Başvurular

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde
belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav
merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça
belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana
başvuruda bulunabilecektir.
2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal
Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ( İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf
Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince,
Fransızca, İspanyolca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar
bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla
başvurabilecektir.
2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin
“Elektronik Başvuru Formu”nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri
kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular,
başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün
mesai saatleri içinde onaylanacaktır.
2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,
bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu
iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen
Atama Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından
sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim
programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe
aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu
gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz
sayılacaktır.
2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet
adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına
uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik
hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan
askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve
muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il
millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve
başlatılacaklardır.
2.14.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı
yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi
Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi
Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.
2.15.Başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin
Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

3. Ücretli Öğretmen Atamalarında Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da
e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu
belgenin onaylı örneği,
3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16
kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi
felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik
formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
3.5. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yaptığını gösterir
belge,
3.6. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman
ve usta öğretici dâhil) görev yaptığına ilişkin 13/06/2018 tarihi itibarıyla en az 540 gün sigorta
primi ödenmiş olduğunu gösterir belge,
3.7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak
belge.
3.8. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır

Ücretli Öğretmen Atamaları için Branş Kontenjanları

NOT: En sondaki rakam kontenjan sayısıdır.

1 7028 Adalet 50 5
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 1
3 2246 Almanca 50 38
4 7092 Arapça 50 42
5 2265 Beden Eğitimi 50 91
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 64
7 1123 Biyoloji 50 32
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 1
9 1963 Büro Yönetimi 50 1
10 1207 Coğrafya 50 26
11 4927 Çince 50 1
12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 23
13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1
15 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 50 1
16 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 577
17 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 1
18 7036 El San.Tek./Nakış 50 1
19 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 7
20 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 1
21 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 1
22 1371 Felsefe 50 16
23 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 225
24 1390 Fizik 50 43
25 1417 Fransızca 50 1
26 4951 Gazetecilik 50 1
27 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
28 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 1
29 7102 Görsel Sanatlar 50 30
30 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 1
31 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 2
32 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1
33 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1
34 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
35 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 2
36 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 1
37 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1
38 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 1
39 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 124
40 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 50 303
41 1524 İngilizce 50 380
42 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1
43 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 1
44 4899 İspanyolca 50 1
45 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 1
46 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 51
47 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 1
48 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 1
49 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 50 1
50 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 1
51 1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 50 1
52 2353 Matematik 50 73
53 4972 Metal Teknolojisi 50 1
54 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 1
55 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 1
56 4976 Muhasebe ve Finansman 50 1
57 1822 Müzik 50 20
58 4439 Okul Öncesi 50 605
59 7106 Özel Eğitim 50 254
60 4978 Pazarlama ve Perakende 50 1
61 4979 Plastik Teknolojisi 50 1
62 2838 Radyo-Televizyon 50 1
63 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1
64 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 1
65 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1
66 7103 Rehberlik 50 9
67 4883 Rusça 50 1
68 4901 Sağlık Bilgisi 50 1
69 1959 Sanat Tarihi 50 1
70 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1
71 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 1
72 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 50 1
73 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 1
74 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 1.363
75 7119 Sivil Havacılık 50 1
76 2510 Sosyal Bilgiler 50 120
77 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1
78 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 1
79 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 1
80 2036 Tarih 50 38
81 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1
82 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 16
83 7081 Tekstil Tek./Tekstil 50 1
84 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 50 1
85 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 1
86 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 96
87 2143 Türkçe 50 257
88 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 1
89 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 1
90 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 1
91 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 9
5.000


5 Bin Ücretli Öğretmen Branş Kontenjan Sayılarını Görmek İçin TIKLAYIN

Abone Ol:

Bu yazıyı paylaş

Yorum Yap