105 Soruluk Coğrafya Testi

1.Ülkemizde nüfus artışını yavaşlatmak için hedeflenen “Aile Plânlaması” uygulamasından istenilen sonuç alınamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
A) Gelenekler
B) Ekonomik nedenler
C) Eğitim yetersizliği
D) Dinî baskılar
E) Politik nedenler

2.Aşağıda çeşitli ülkelerde gerçekleşen bebek ölüm oran çiftlemeleri verilmiştir. Bunlardan hangi ikisi en fazla değerleri oluşturur?
A) Dünya-gelişmiş ülkeler
B) Türkiye-gelişmekte olan ülkeler
C) Dünya-AB ülkeleri
D) Dünya- gelişmekte olan ülkeler
E) Türkiye-Dünya

3.Aşağıdaki dağ sıralarından hangi ikisinin oluşumu diğerlerine göre daha eskidir?
A) Erciyes dağı-Ağrı Dağı
B) Toros dağları-Doğu Karadeniz Dağları
C) Canik Dağları-Nemrut Dağı
D) Köroğlu Dağları-Sultan Dağları
E) Yıldız Dağları-Uludağ

4.Aşağıdaki dağlardan hangisinde buzul şekillerine rastlanamaz?
A) Batı Toroslar
B) Doğu Karadeniz Dağları
C) Güneydoğu Toroslar
D) Yıldız Dağları
E) Uludağ

5. I. Akarsuyun bol miktarda materyal taşıması
II. Kıyıdaki deniz altı derinliğinin fazla olması
III. Kıyı akıntılarının güçlü olması
Bazı kıyılarda delta oluşması yukarıdaki-lerden hangisi ile açıklanabilir?
A) yalnızca III B) I ve II
C) Yalnız I D) II ve III
E) I ve III

6. I. Erciyes Dağı II. Nemrut Dağı III.Tendürek Dağı IV. Hasan Dağı
Yukarıdakilerden hangileri iç Anadolu Bölgesindeki volkanik dağlardandır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

7. I. Pamukkale travertenleri
II. İç Anadolu obrukları
III. Peri bacaları
IV. Damlataş Mağarası
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karstik şekillerden değildir?
A) I ve III B) yalnız IV C) II ve IV D) yalnız III E) I ve IV

8. Aşağıdaki göllerde hangisi oluşumuna göre aynı kökenli değildir?
A) Bafa Gölü- Sapanca Gölü
B) Terkos Gölü-Küçük Çekmece Gölü
C) Sera Gölü-Tortum Göiü
D) İznik Gölü-Tuz Gölü
E) Van Gölü-Erçek Gölü

9. Türkiye’nin büyük bir kısmında yaz ayları kurak olduğundan akarsuların seviyesi yaz döneminde çekilir.
Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin seviyesinde yazın çekilme beklenemez?
A) Aksu Çayı
B) Göksu Nehri
C) Arpaçay
D) Küçük Menderes Nehri
E) Susurluk Çayı

10. I. elektrik enerjisi üretmek
II. sulama suyu sağlamak
III. iklimin değişmesini sağlamak
IV. bitki örtüsünü korumak
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde baraj yapım amaçlarındandır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde don olaylarına en az rastlanır?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) İç Anadolu Bölgesi

12. Aşağıdaki yerlerden hangisinde en fazla yağış yazın düşmektedir?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Konya Bölümü
C) Güney Marmara Bölümü
D) Ergene Havzası
E) Kars-Ardahan Platosu

13. Türkiye’de görülen iklim özellikleri aşağı-dakilerden hangisi üzeride etkili değildir?
A) Akarsu havzaları
B) Madenlerin dağılışı
C) Bitki örtüsü
D) Toprak çeşitliliği
E) Tuz yatakları

14. Sis aşağıdaki hangi doğal çevrede oluşmaz?
A) Ormanlık alanlarda
B) Deniz kıyılarında
C) Rüzgârlı havalarda
D) Yüksek dağlarda
E) Sazlık ve bataklık alanlarda

15. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yıllık orta lama yağış miktarı diğerlerinden daha fazla dır?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) Doğu Anadolu Bölgesi

16. Heyelan ve kütle hareketleri ülkemizde e fazla hangi bölümde görülür?
A) Doğu Karadeniz Bölümü
B) Kıyı Ege Bölümü
C) Güney Marmara Bölümü
D) Orta Fırat Bölümü
E) Ergene Bölümü

17. Bir yerleşim yerinin geçici olması neye bağlıdır?
A) Gelir düzeyine
B) Nüfus yoğunluğuna
C) Ulaşım olanaklarına
D) Ekonomik etkinlerin niteliğine
E) Bitki örtüsüne

18. Aşağıdakilerden hangisi volkanik platolarımıza iki örnektir?
A) Haymana Platosu ve Gaziantep Platosu
B) Erzurum-Kars Platosu ve Ardahan Platosu
C) Kocaeli Platosu ve Çatalca Platosu
D) Cihanbeyli Platosu ve Bozok Platosu
E) Obruk Platosu ve Teke Platosu

19. Doğu Anadolu Böigesi’nde en yaygın olan orman türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ihlamur B) Ardıç C) Kızılcam
D) Kayın E) Meşe

20. Bazı tarım bitkilerinin yoğun olarak yetiştirildiği bölgelere o bitkinin “tarım bölgesi” denir.
Aşağıdaki bitkilerden hangisinin ülkemizde belirli bir tarım bölgesi yoktur?
A) Çay B) Zeytin C) Patates
D) Pamuk E) Tütün

21. iç Anadolu Bölgesi’nin ekonomik yapısında aşağıdakilerden hangisinin önemli bir yeri yoktur?
A) Orman ürünleri sanayi
B) Buğday üretimi
C) Küçükbaş hayvancılık
D) Özellikle sulanan alanlarda elma üretimi
E) Şeker pancarı üretimi

22. I. sığır
II. koyun
III. kıl keçisi
IV. manda
V. tiftik keçisi
Yukarıdakilerden hangisinin sayesinde olan artışlar orman endüstrimiz üzerinde oldukça olumsuz etkiler yaratır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

23. Karadeniz Bölgesi dışındaki diğer bölgelerde ormanın kendiliğinden yetişmesinin kolay olmaması aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlıdır?
A) Yükselti B) Nemlilik C) Enlem D) Yer şekilleri E) Bakı
24. Terra rossa topraklarının görüldüğü yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yıllık ortalama yağış 500 mm üzerindedir.
B) Kışlar yağışlı ve ılıman geçer.
C) Yazlar sıcak ve kurak geçer.
D) Don olayları çok sık görülür.
E) Yıllık ortalama sıcaklık 14°C’ın üzerindedir.

25. I. podsolik topraklar
II. gri çöl toprakları
III. çorak topraklar
IV. kahverengi orman toprakları
V. rendzinalar
Yukarıdaki toprak tiplerinden hangisi humusça daha zengindir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

26. Türkiye’de akarsuların beslenmesi, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Akarsuyun havzasında birçok şelalenin bulunmasına
B) Akarsu havzasının iklim koşullarına
C) Akarsu havzasının yüksek ve alçak olmasına
D) Akarsu havzasının geçirimli kayalardan oluşup olmamasına
E) Akarsu havzasının dik ve yatık olmasına

27. Aşağıda verilen sanayi kollarından hangisi Türkiye’de her bölgede yaygın olarak bulunur?
A) Tekstil
B) Gıda
C) Demirçelik
D) Kâğıt
E) Deri

28. Türkiye’nin doğal koşulları göz önüne alındığında aşağıda ulaşım şeklinden hangisi fazla zor olduğu söylenebilir?
A) Karadeniz’de deniz ulaşımı
B) Doğu-batı doğrultulu kara yolu ve demir yolu ulaşımı
C) Ege kıyılarının iç kısımlara kara yolu ile bağlantısı
D) Komşu ülkelerle kara yolu ulaşımı ve bağlantısı
E) Kuzey-güney doğrultulu kara yolu ve demir yolu ulaşımı

30. Nadas, toprağa gerekli olan mineral ve suyu karşılayabilmesi için toprağın bir yıl boş bırakılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki nadas uygulamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Toprağın su gereksiniminin karşılanması
B) Topraktan alınan vitamin azalmasını önlemek
C) Toprağın mineralce zengin olmasını sağlamak
D) Tarım alanlarını genişletmek
E) Toprağın dinlenmesini sağlamak

31. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin aktif tektonik alanlarından Doğu Anadolu Fayı (DAF) Zonu’nun doğrultusudur?
A) Amik Ovası-Karlıova arası
B) Kuşadası-Denizli arası
C) Karlıova-Saros Körfezi arası
D) Aksaray-Ankara arası
E) Tatvan-Gevaş arası

32. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki akarsu havzalarının değişik özellikler sunmasıyla ilişkili bir durum değildir?
A) farklı jeomorfolojik şekillerin bulunması
B) farklı madenlerin bulunması
C) farklı debilerinin olması
D) farklı rejimlerinin olması
E) farklı kollara sahip olmaları

33. Aşağıdaki havzalardan hangisi ülkemi; havzalarından biri değildir?
A) Karadeniz Havzası
B) Akdeniz Havzası
C) Ege Denizi Havzası
D) Atlas Okyanusu Havzası
E) Hint Okyanusu Havzası

34. 1/1 000 000 ölçekli bir Türkiye fizikî haritası, ölçeği 4 kat daha büyütülerek tekrar çizilmektedir.
Bu iki harita ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A) 1. haritanın alanı 16 kat küçüktür.
B) 1. haritada yerşekilleri daha ayrıntılı gösterilir.
C) 1. harita duvar haritasıdır.
D) 2. haritanın ölçeği 1/250 000 dir.
E) 1. haritanın izohips aralıkları daha büyüktür.

35. Erozyon, seller ve rüzgârların etkisiyle toprağın aşınmasıdır. Erozyon şiddetinin fazla olduğu ülkemizin bazı bölgelerinde verimli tarım arazileri gün geçtikçe çoraklasın Aşağılardan hangisi tarım arazilerinde erozyonun şiddetini azaltma yöntemlerinden biri değildir?
A) Nadas uygulamasının yaygınlaşması
B) Eğimli arazilerde taraçalama yapılması
C) Tarlaların arazi eğimine dik doğrultuda sürülmesi
D) Tarla kenarlarının ağaçlandırılması
E) Nöbetleşe ekim yapılaması

36. 44° doğu meridyeninde bulunan İğdır’da güneş 06.00 doğduğu gün, 29° doğu me-ridyenindeki istanbul’da saat kaçta doğar?
A) 07.15
B) 07.00
C) 06.45
D) 06.30
E) 06.15

37. Türkiye’de ipekli dokumacılığın geliştiği başlıca yerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Buldan-Adana-İzmir
B) Şile-Denizli-Uşak
C) Gemlik-Bursa-İstanbul
D) Malatya-Bursa-Kayseri
E) Nazilli-İzmir-Uşak

38. Aşağıdakilerin hangisinde o yörede çıkarılmayan madenle birlikte verilmiştir?
A) Murgul-bakır
B) Divriği-demir
C) Kütahya-lüle taşı
D) Soma-linyit
E) Zonguldak-taş kömürü

39. Ülkemizde buharlaşmanın en etkili olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
E) Doğu Anadolu Bölgesi

40. Türkiye’de sanayinin en fazla geliştiği bölge Marmara Bölgesi’dir. Sanayi ürünlerinin 1/4’ünden fazlası bu bölgeden elde edilmektedir.
Bölgede sanayi etkinliklerinin bu kadar fazla genişlemesinde aşağıdaki faktörlerin hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Ham madde sağlamasının kolaylığı
B) Ulaşımın kolaylığı
C) Tüketici nüfusunun fazlalığı
D) Pazarlama kolaylığı
E) İş gücü azlığı

41. Aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda iklim birinci derecede etkili değildir?
A) terra rossa
B) kahverengi topraklar
C) çorak topraklar
D) alüvyal topraklar
E) podzolik topraklar

42. Türkiye, aşağıdakilerden hangisi bakımından dünyanın en zengin rezervlerine sahiptir?
A) demir B) bor C) bakır
D) kayatuzu E) krom

43. Türkiye’de 1940 yılında MTA Enstitüsü çalışmalarıyla ilk petrol hangi ilimizde bulunmuştur?
A) Diyarbakır
B) Urfa
C) Batman
D) Mardin
E) Adıyaman

44. Kabotaj Kanunu ile limanlarımız arasında yolcu ve yük taşınma hakkı kendi gemilerimize hangi yılda verilmiştir?
A) 1 Temmuz 1926
B) 1 Ağustos 1928
C) 1 Eylül 1929
D) 1 Kasım 1927
E) 1 Ekim 1925

45. Her mevsimi yağışlı ve güneşli gün sayısı az olan bir yöre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı için en elverişlidir?
A)Çavdar
B) Tütün
C) Pamuk
D) Çay
E) Buğday

46. Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı en fazla ve en az olan bölgelerimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara Bölgesi-Karadeniz Bölgesi
B) Marmara Bölgesi-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C) Marmara Bölgesi-Doğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi-İç Anadolu Bölgesi
E) Karadeniz Bölgesi-Ege Bölgesi

47. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün nedenlerinden biri değildir?
A) hızlı nüfus artışı
B) tarım alanlarının miras yoluyla küçülmesi
C) kentlerde iş bulma imkânlarının fazla olması
D) kan davası
E) aileden kopma isteği

48. Aşağıdakilerden hangisi kış sporlarının yapıldığı bir kayak merkezimiz değildir?
A) Uludağ
B) Kartal kaya
C) Palandöken
D) Munzur
E) Zigana

49. Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimi: mallardan değildir?
A) kuru ve yaş sebzeler
B) hayvansal ve bitkisel yağlar
C) kahve ve baharat
D) otomobil ve otobüs
E) deri ve giyim eşyası

50. Aşağıdaki hava limanlarımızdan hangisine yurt dışından seferler yapılmaz?
A) Atatürk
B) Adana
C) Adnan Menderes
D) Esenboğa
E) Dalaman

51. Aşağıdaki parelel ve meridyenlerden hangisi Türkiye’nin matematik konumu söylenirken kullanılmaz?
A) 36 Kuzey Paraleli
B) 42 Kuzey Paraleli
C) 26 Doğu Meridyeni
D) 45 Doğu Meridyeni
E) 28 Doğu Meridyeni

52. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu dışında yer alır?
A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B) Avrupa Kıtasına yakındır.
C) Petrol yatakları doğusunda yer alır.
D) Doğusu ile batısı arasında 76 dk. fark vardır.
E) İki önemli boğaz mevcuttur.

53. Türkiye’de dağların genelde güney yamaçlarının, kuzey yamaçlarından sıcak olmasının sebebi nedir?
A) Ülkemizin kuzey yarım kürede yer alması
B) Başlangıç meridyenin doğusunda olması
C) Akdenize komşu olması
D) Yüksek ve engebeli bir ülke olması
E) Jeopolitik yapısından dolayı

54. Fiziki coğrafya, dağları, tepeleri, akarsuları, gölleri vs. inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi fizki coğrafyanın konusunu oluşturur?
A) Nüfus yoğunlukları.
B) Tarım faaliyetleri.
C) Akarsu ağları.
D) Ulaşım ve Turizm faaliyetleri.
E) Madenlerin işletilmesi.

55. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında alınacak tedbirlerden değildir?
A) Kat sayısını sınırlandırmak
B) Yerleşim yerlerini dağların tepesine kurmak.
C) Sağlam binalar inşa etmek
D) Kırıklı sahalardan uzak durmak.
E) Binaların temelini sağlam kayaçlar üzerine kurmak.

56. Aşağıdakilerden hangisi depremde en tehlikesiz yerlerden biridir?
A) Muş Ovası.
B) Erzincan Ovası.
C) iskenderun Körfezi.
D) Konya Ovası- Karaman Bölgesi.
E) Adapazarı Ovası.

57. Aşağıdaki ovalardan hangisi kıyı ovası değildir?
A) Bafra ovası.
B) Çukurova.
C) Malazgirt Ovası.
D) Çarşamba Ovası.
E) Silifke Ovası.

58. Çöküntü depremleri daha çok hangi kayaç türlerinin olduğu yerlerde görülür?
A) Platoluk alanlarda.
B) Ormanların geniş yer tuttuğu bölgelerde.
C) Geniş alanlarda
D) Karstik sahalarda
E) Çöküntü ovalarda.

59. Jeolojik devirlerden 1. ve 2. zamanda oluşmuş arazilerde deprem riski azdır. 3. ve 4. zamanda oluşan arazilerde deprem riski fazladır.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi deprem riskinin az olduğu bölgedir?
A) Konya bölümü
B) Güney Marmara
C) Taşeli Platosu
D) Mardin eşiği
E) Yıldız (ıstranca) dağları.

60. Türkiye’de yüksek düzlüklerin geniş yer kaplaması aşağıdaki olaylardan hangisine bağlanabilir?
A) Depremlerin yaygın oluşuna
B) Kıta oluşumuna (Epirojenez)
C) Karstik arazilerin yaygın olmasına
D) Dağ oluşumuna (Orojenez)
E) Buzulların etkisine

61. İç kuvvetler enerjisini yerin derinliklerinden (magma) alarak yeryüzünü şekillendirirler. İç kuvvetlerin süreleri birbirinden farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü en hızlı şekillendiren iç kuvvettir?
A) Epirojenez
B) Orojenez
C) Volkanizma
D) Depremler
E) Kıvrılma

62. Deprem, volkanik faaliyetler ve kaplıcaların görüldüğü yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeraltı zenginliklerinin fazla olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Dış kuvvetler etkilidir.
D) Yer yapısı kırıklı ve genç bir yapıdadır.
E) Karstik arazilerdir.

63. Sularını okyanus bağlantılı deniz veya göllere gönderen akasulara açık havza, gönderemeyenlere kapalı havza denir.
Aşağıdakilerden hangisi bir kapalı havzadır.?
A) Dicle B) Çoruh C) Aras
D) Yeşil ırmak E) Sakarya

64. Bir akasuda merderesler oluşmaya başlamışsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Taşıma gücü artmıştır.
B) Boyu uzamıştır.
C) Aşındırma gücü artmıştır.
D) Derin vadilerden akmaya başlamıştır.
E) Hidroelektrik enerji potansiyeli artmıştır.

65. Akasular fiziksel ve kimyasal olmak üzere 2 çeşit aşındırma yaparlar.
Aşağıraki iklimlerden hangisinde kimyasal aşındırma fazladır?
A) Çöl İklimi.
B) Karasal iklim.
C) Ekvatoral iklim
D) Tundra iklimi.
E) Step (bozkır) iklimi.

66. Akarsuların hem aşındırma hem biriktirme yaptğı şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanyon vadi.
B) Seki (Taraça).
C) Kırgıbayır.
D) Şelale ve dev kazanları.
E) Peneplen araziler (Yontuk düzler)

67. Yeraltı sularındandır. En önemli özelliği sıcak olmasi ve fışkırarak çıkmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kaynak türüdür?
A) Karstik Kaynak.
B) Fay Kaynağı.
C) Artezyen Kaynak.
D) Gayzer Kaynağı.
E) Yamaç Kaynağı.

68. Suyla temas ettiğinde eriyen özellikteki kayaç-lara karstik (kalkerli) kayaçlar denir.
Karstik sahalar en fazla hangi bölgemizde yer alır?
A) Doğu Anadolu Bölgesi.
B) Marmara Bölgesi.
C) Karadeniz Bölgesi.
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi.
E) Akdeniz Bölgesi.

69. Aşağıdakilerden hangisi birikme sonucu oluşan karstik şekillerden değildir?
A) Sarkıt. B) Obruk. C Traverten.
D) Sütun. E) Dikit.

70. Ülkemizde akarsular az su taşımalarına karşılık enerji potansiyelleri fazladır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış rejiminin düzensiz olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Yeterince baraj olmaması.
D) Kayaçların geçirimsiz olması.
E) Farlı iklimlerin görülmesi.

71. Akarsularımızın akım durumları göz önüne alındığında, Doğu Anadolu bölgesindeki akarsuların ilkbahar ve yaz başlarında bol su taşımalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rejimin düzensiz olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Kar ve yağmur sularıyla beslenmesi.
D) Yatak eğiminin fazlalığı.
E) Havzalarının geniş olması

72. Aşağıdaki şekillerden hangisi eğimin fazla olduğu yerlerde görülür?
A) Çentik (kertik) vadi.
B) Menderes.
C) Birikinti konisi ve yelpazesi.
D) Delta ovası.
E) Tombolo.

73. Marmara bölgesinde bulanan kapıdağ yarımadası hangi dış kuvvetin sonucudur?
A) Rüzgar biriktirmesi.
B) Akarsu biriktirmesi.
C) Dalga aşırdırması.
D) Gel-git genliği.
E) Dalga biriktirmesi.

74. Ülkemizde akarsuların düzensiz bir rejime sahip olmalarının sebebi nedir?
A) Yarı kurak bir iklimin olması.
B) Kuzey- Güney genişliğinin kısa olması.
C) Yükseltinin fazla olması.
D) Ortadoğuya yakın olması.
E) Ekvatorun kuzeyinde olması.

75. Aşağıdaki şekillerden hangisi akarsu aşındırması sonucu meydana gelmemiştir?
A) Badlands.
B) Kum adacıkları.
C) Peribacası.
D) Peneplen.
E) Boğaz Vadi.

76. Ülkemizde buzul göllerin fazla olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırıklı yapının fazlalığı.
B) Akarsuların ülkemizde etkili olması.
C) Buzulların etkisinin yok denecek kadar az olması.
D) Başlangıç mediryeninin doğusunda yer almamız.
E) Tektonik yapının güçlü olması.

77. Aşağıdakilerden hangisi bir volkanik göldür?
A) Tortum.
B) Meke Tuzlası.
C) Van Gölü.
D) Abant.
E) Yedigöller.

78. Türkiye’de Karstik göllerin daha çok Akde-nizde toplanmasının sebebi nedir?
A) Güneyde yer alması.
B) Akdeniz ikliminin görülmesi.
C) Kalkerli (Karstik) sahaların fazlalığı.
D) Torosların yükseltisinin fazla olması.
E) Akarsuların kışın bol su taşıması.

79. Baraj göllerin yapılmasında amaç aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Erezyonu önlemek veya kontrol etmek.
B) Elektrik enerjisi elde etmek.
C) Tarım sahalarını sulamak.
D) Diğer ülkelere suyu satmak.
E) Taşkınları kontrol altına almak.

80. Büyük Çekmece, Küçük Çekmece gölleri oluşumlarına göre hangi gruba girer?
A) Heyelan set gölü.
B) Tektonik göl.
C) Kıyı Set gölü.
D) Volkan gölü.
E) Karstik göl.

81. Türkiye’de birden çok iklim çeşidi görül mektedir. Bu çeşitliliğin sebebi hangisi değildir?
A) Matematik konum.
B) Yükselti.
C) Özel konum.
D) Toprak türü.
E) Engebeli yapı.

82. Türkiye’de ortalama sıcaklıkların en fazla Akdenizde görülmesinin sebebi nedir?
A) Yükselti.
B) Enlem
C) Karstik yapı.
D) Engebeli oluşu.
E) Torosların yükseltisi.

83. Aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi dinamik kökenlidir?
A) Sibirya.
B) Ekvator.
C) Basra.
D) İzlanda.
E) Kutuplar

84. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi günlük ısı farkı sonucu oluşur?
A) Musonlar.
B) Meltemler.
C) Batı rüzgarları.
D) Alizeler.
E) Kutup rüzgarları.

85. Aşağıdakilerden hangisi artarsa rüzgarın hızı artar?
A) Basınç merkezleri arasındaki uzaklık.
B) Yükselti.
C) Basınç farkı.
D) Denizel etkinin artması.
E) Nem oranının yükselmesi.

86. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi ülkemizde etkili değildir? .
A) Lodos.
B) Karayel.
C) Samyeli.
D) Muson.
E) Yıldız.

87. Türkiye’deki yağışların dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En az yağışı G.D.A. bölgesi alır.
B) Kış aylarında yağış olan yerler vardır.
C) D. Karadeniz en fazla yağış alan bölümdür.
D) Dağların kıyıya bakan yamaçları daha çok yağış alır.
E) Kışın en yağışlı bölgeler, Akdeniz, Ege ve Karadenizdir

88. İnsanların orman bölgelerin tahrip etmesi sonucu oluşan bozkırlara “Antropojenik” bozkır denir. Hangi bölgede bu tür bozkırlara rastlamak mümkündür?
A) Marmara.
B) Ege.
C) Karadeniz.
D) Akdeniz.
E) Doğu Anadolu.

89. Türkiye’de farklı bitki örtüsünün görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) İklim çeşitliliği.
B) Yeryüzü şekilleri.
C) Toprak.
D) Bakı.
E) Meridyen farkı.

90. Ormanlık yerlerde şeritler halinde ağaçsız bölge açılmasının sebebi nedir?
A) Tarla açmak.
B) Ormanın gür olmasını sağlamak.
C) Ulaşımı kolaylaştırmak.
D) Yangınların önlenmesi ve müdahale.
E) Piknik alanı açmak

91. Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu hızlandıran faktörlerden değildir?
A) İklim.
B) Ana kayacın durumu.
C) Yükselti.
D) Biyolojik faktörler.
E) Zaman faktörü.

92. Türkiye’de iklimi dikkate alırsak çay tarımı hangi toprak türünün üzerinde yapılır?
A) Terra- Rossa
B) Kestane renkli step toprakları
C) Çernezyum (Kara topraklar)
D) Laterit topraklar.
E) Podzol topraklar.

93. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yerli toprak değildir?
A) Podzol
B) Moren
C) Terra- Rossa
D) Rendzina
E) Çernezyumlar

94. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun artmasına sebep olmaz?
A) Endüstrinin gelişmesi.
B) Turizmin gelişmesi.
C) Ticaretin artması.
D) Mera hayvancılığı yapılması.
E) Geleneksel tarım yöntemleri uygulaması.

95. ülkemizde nüfusun önemli bir kısmı kıyılarda toplanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimin elverişli olması.
B) Balıkçılığın kıyıda gelişmiş olması.
C) Yerşekillerinin durumu.
D) Hayvancılığın gelişmiş olması.
E) Yağışın fazla olması.

96. Yayla, Mezra, Divan gibi yerleşmelerin köy lerden farkı nedir?
A) Nüfuslarının fazla olması.
B) Sürekli olmamaları.
C) Çok geniş bir alana yayılmış olmaları.
D) Ormanlık sahalarda yaygın olmaları.
E) Tarım ve hayvancılığın temel geçim kayneğı olması.

97. Türkiye’de en fazla göç veren bölgeleri ortak özelliği aşağıdakilerden hangi değildir?
A) Yeraltı zenginlikeri yeterli değildir.
B) Yerşekilleri engebelidir.
C) Tarım alanları yeterli değildir.
D) Endüstri gelişmemiştir.
E) Ticaret gelişmemiştir.

98. Ülkemizde nüfusun hızlı artmasının olum sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma hızı azalır.
B) Sanayide gerekli işgücü artar.
C) Demografik yatırımlar artar.
D) Tüketim artar.
E) Çevre sorunları artış gösterir.

99. Türkiye’de tahıl tarımına ayrılan saha ve üretim artarken halen dışarıdan tahıl almamızın sebebi nedir?
A) Kalkınma hızımızın artması.
B) Bizdeki tahılın kalitesiz olması.
C) Nüfus ve tüketimin artması.
D) Tahılımızın sağlıksız olması.
E) Fiyatının çok yüksek olması.

100. Sanayi tesisleri kurulurken hammaddeye yakınlığı dikkate alınır.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi tesisleriyle paralellik gösterir?
A) Tütün
B) Zeytin
C) Buğday
D) Şeker Pancarı
E) İncir

101. Bazı ürünlerin üretimi ya devlet eliyle yada devlet kontrolünde yapılır.Aşağıdaki ürünlerin hangisi bu tanıma uyar?
A) Buğday
B) Zeytin
C) Mısır
D) Haşhaş
E) Arpa

102. Aşağıdakilerden hangisi yenilebilir enerji kaynakları sınıfına girmez?
A) Hidroelektrik
B) Jeotermal
C) Taş kömürü
D) Rüzgar
E) Güneş

103. Ülkemizde sanayi kollarının önemli bir kısmının Marmarada toplanmasının sebebi nedir?
A) Nüfusun fazla olması.
B) Eski bir başkent olması.
C) Jeopolitik önemi ve ulaşım yollarında olması.
D) Karadenize yakın olması.
E) Küçük bir bölge olması.

104. Kümes hayvancılığının büyük şehirler etrafında toplanma sebebi nedir?
A) Sağlık hizmetleri (Veteriner).
B) Tüketimin daha çok buralarda olması.
C) Büyükşehirlerin batıda olması
D) Depolama sistemlerinin iyi olması.
E) Sanayinin buralarda toplanması.

105. Ulaşım koşullarının zor olmasının sebebi nedir?
A) Pahalı olması.
B) Kalitesiz olması.
C) Eğitim seviyesinin düşük olması.
D) Engebenin fazla olmasından dolayı maliyetlerin yükselmesi.
E) Özel teşebbüs yol yapımına girmemesi.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D E D C B D A C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B E B C D A D B E C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A C B D D A B E C D
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A B D B A B C C D E
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D B C A D A E D C B
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
E D A C B D C D D B
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D D C B C B D E B B
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
C A E A B C B C D C
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
D B D B C D A A E D
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
C E B D A B A B C D
101 102 103 104 105          
D C C B D

Ekleyen: HangiSoru.com

Son Güncelleme:

Kategori: HangiSoru.com - Dosyalar

Online: Test Çöz

Benzer İçerikler

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör