11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. sınıf seçmeli tarih 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevaplarını buradan hemen indirebilir ya da indirmesiz / indirmeden de okuyup inceleyebilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir?
A) Paranın kullanılması
B) Kast sisteminin uygulanması
C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi
D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi
E) İlk yazılı kanunların yapılması

2. I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması
II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması
III. Ahiret inancının yaygın olması
özelliklerinden hangileri,Anadolu’da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III www.HangiSoru.com

3. İlkçağ’da Yunan Olimpiyatlarında tüm şehir devletlerinin bir araya gelmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devletlerin uzun ömürlü olması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Özgür düşüncenin doğması
D) Yunan kültürünün bütünlük kazanması
E) Tarımın gelişmesi

4. Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından memleketin ileri gelenleri tarafından seçiliyordu.Telepinuş yaptığı anayasayla kralın kendisinden sonra tahta çıkacak prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Telepinuş’un bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Prensler arasında taht kavgalarının durdurulmasını
B) Kralın yetkilerinin kısıtlanmasını
C) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasını
D) Hitit halkının yönetime katılmasını
E) Sınırların güvenliğinin sağlanmasını

5. Mısır Uygarlığı,Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır’ın etrafının çöllerle çevrili olması diğer uygarlıklar la daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.
Buna göre Mısır’la ilgili;
I. Mısır uygarlığı özgün bir uygarlıktır.
II. Saldırılara karşı doğal korunakları vardır.
III. Hiç bir uygarlığı etkilememiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) I ve II
C) II ve III D) I ve III E) I,II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi,Hititlerin tarih çağlarına girdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Aile hukukunu yapmaları
B) Önemli olayları yıllıklara kaydetmeleri
C) Pankuş Meclisi’ni kurmaları
D) Halkı sınıflara ayırmaları
E) Çok tanrılı inanışları benimsemeleri

7. Lidyalıların,
• Paranın bulunması
• Kral Yolu’nun yapılması
• Başkentte serbest pazarın kurulması
faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına
B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına
C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına
D) Mimarinin gelişmesine
E) Ticaret gelirlerinin artmasına

8.İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,

yazılı soruları ve cevapları (indirmeden – indirmesiz)

I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

9.İyonya’da devletin soylular tarafından yönetilmesi,
I. Monarşi II. Oligarşi III. Teokrasi
yönetim şekillerinden hangilerinin benimsendiğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

10.Sümerlerin yazıyı icat etmeleri ve yazılı kanunlar yapmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Bilgi birikimi ve aktarımının kolaylaşmasına
B) Aynı suçlara farklı cezaların verilmesinin engellemesine
C) İmparatorlukların parçalanmasına
D) Hukuk alanında gelişmelerin artmasına
E) Yönetim,eğitim ve ticaret alanlarında işlerin kolaylaşmasına

11.Tarih,bir olaylar serisini değil,insanların sosyal yaşamı konu edinir. Ayrıca olaylara yön veren,tarihin akışını değiştiren önderler de tarihin ilgi alanına girer.Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur.Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil,şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.
Yalnızca bu bilgilere bakarak,
I. Tarih,olayların toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilenir.
II. Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.
III. Tarih boyunca birçok toplum zamanın şartlarına uyamadıkları için yok olmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12.Tarih öncesi devirlerde köylerin kurulmasının,
I. Mimarinin gelişmesi
II. Toplumsal yaşamın başlaması
III. Hukuksal düzenlemelere ihtiyacın artması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

13. Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yardımcı bilim dalı ile ilgi sahası doğru eşleştirilmemiştir?
A) Epigrafya – Kitabeler bilimi
B) Nümizmatik – Paralar bilimi
C) Arkeoloji – Kazı bilimi
D) Kronoloji – Yer bilimi
E) Paleografya – Yazı bilimi

14.Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri’ndeki gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Yerleşik yaşama geçilmesi
B) Ticaret faaliyetlerinin başlaması
C) Tarım ürünlerinin üretilmesi
D) Tarih çağlarına geçilmesi
E) Köylerin kurulması

15. Tarihte kultiirlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?
A) Takvim B) Yazı
C) Kağıt D) Barut E) Matbaa

16. I. 12 Hayvanlı Türk takvimi
II. Celali takvim III. Rumi takvim
IV. Hicri takvim
Yukarıdakilerin hangilerinde güneşin hareketleri zaman olgusu olarak kabul edilmiştir?
A) Yalnız III B) Yalnız IV
C) I, II ve III D) II ve IV E) III ve IV

17. I. Cilalı Taş Devri
II. Tunç Devri III. Paleolitik Devir
Yukarıdaki devirlerin hangilerinde şehir devletleri kurulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

18. Tarihsel olayların incelenmesinde,
I. Kaynak taraması yapılması
II. Olayların günümüz koşulları göz önüne alınarak araştırılması
III. Kaynakların karşılaştırılması
uygulamalarından hangilerinin bilgilerin güvenirliğini artırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III
E) II ve III

19. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihin yararlandığı bilimlerden biri değildir?
A) Coğrafya B) Antropoloj
C) Arkeoloji D) Astroloji
E) Filoloji

20. Atatürk; “Büyük devletler kuran atalarımız,büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır.Bunu aramak, incelemek,Türklüğe ve cihana bildirmek,bizler için bir borçtur.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Türk tarih ve uygarlığının tanıtılması
II. Türk tarihinin sadece başarılı dönemlerinin incelenmesi
III. Türk tarihinin kronolojik sıraya göre anlatılması
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevap Anahtarı

1-A 2-D 3-D 4-A 5-B 6-B 7-E 8-B 9-B 10-C 11-B Yalnız II 12-E I, II ve III 13-D Kronoloji – Yer bilimi 14-D Tarih çağlarına geçilmesi 15-B Yazı 16-C I, II ve III 17-B Yalnız II 18-D I ve III 19-D Astroloji 20-A Yalnız I

www.HangiSoru.com

Ekleyen: HangiSoru.com

Son Güncelleme:

Boyut: 25 KB

Kategori: 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

Online: Test Çöz

Benzer İçerikler

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör