12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. sınıf dil ve anlatım 1. dönem 2. yazılı sorularını indirme bağlantısından direk indirebilir ya da indirmeden / indirmesiz soruları ve cevapları okuyup inceleyebilirsiniz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları indir.

Lise 4. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları HangiSoru.com tarafından eklenmiştir.

Daha fazla benzer dokümanı 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları bölümünden indirebilirsiniz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

A) Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.

1) ( ) Masallarda yer ve zaman belirlidir.

2) ( ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

3) ( ) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.

4) ( ) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

5) ( ) Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır.

6) ( ) Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatında Aristophanes vermiştir.

7) ( ) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur.

8) ( ) Belirli davranışlar sergileyen, zihniyeti ve çevreyi temsil eden benzerleri diğer eserlerde de bulunan kalıplaşmış kahramanlara tip karakter denir.

9) ( ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

10)( ) İtalyan yazar Boccacio’nun “Decameron” adlı eseri Batıda hikaye türünün ilk örneği sayılır.

www.HangiSoru.com

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız.

1)         Türkiye’de halk ağzından derlenmiş ilk masal kitabı ________________________ ‘tür.

2)         Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına _________________ denir.

3)         Durum/kesit hikâyelerinin öncüsü Rus yazar ____________________’dur.

4)         Türk edebiyatında basılan ilk hikâye kitabımız __________________’ın ________________adlı esridir.

5)         Hikâye Türk edebiyatına ___________________ döneminde girmiştir.

6)         Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeleri ile tanınmış en ünlü yazarımız ______________ dir.

7)         Çehov tarzı hikayeleri tanınan yazarlarımız ___________________ ve ___________________ dır.

8)         Masallarda ____________ ve _____________ belirsizdir.

9)         Orhan Veli Kanık _______________ ‘tan fabl tercümeleri yapmıştır.

10)       Halk masalları _________________ bir özellik gösterir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız.

1) Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

a) Olayların belli bir zamana bağlanmaması b) miş’li geçmiş zamanla anlatılması

c) Belli bir yazarının bulunmaması d) Milli duygularla dini inançları işlemesi

e) Eğitici nitelik taşıması

2) Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal türler içinde en çok şiire yakındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.

Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Yinelemelere yer verildiğine b) Düş ögesinden yararlandığına

c) Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna d) Değişik türlerin kaynağı olduğuna

e) Duygusal yönünün bulunduğuna

3) Dünya masallarında olduğu gibi Türk masalları da tarihin bilinmeyen bir devrinden bu yana sözlü gelenekte yaşamaya devam edegelmiştir. Sözlü gelenekten gelen bu masalların derlenip yazıya geçirilmesi ise ___________ sonra olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 19.yüzyıldan b) 18.yüzyıldan c) 17.yüzyıldan d) 16.yüzyıldan e) 15.yüzyıldan

4) Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Olayın geçtiği yer sınırlıdır. b) Karakterler ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

c) Yalın bir olay örgüsüne sahiptir. d) Az sayıda karaktere yer verilir.

e) Gerçek ya da düş ürünü bir olay anlatılır.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

5) Memduh Şevket ESENDAL durum hikâyesi alanında çok başarılı eserler vermiştir. Bu tür hikâyelerde olay esas alınmaz. Hatta çoğunda olay bile yoktur. Anlatılan olaylarda kesinlik yoktur. Kişiler tam olarak tanıtılmaz. Hikâye bitmesine rağmen ele alınan olay veya konu kesin bir sonuca bağlanmaz. Bundan sonrası okuyucunun hayal gücüne ve yorumuna bırakılır. Asıl önem verilen tasvirdir. Çevre ve insana ait ayrıntılar dikkatle tasvir edilir, psikolojik tahlillere yer verilir.

Bu parçada durum hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Olay merkezli öyküler olmadığına b) Betimlemeye çok yer verildiğine

c) Okurun yorumuna yer verildiğine d) Kahramanların iç özelliklerinin ağır bastığına

e) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin yer aldığına.

6) Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?

a) Masal b) Hikaye c) Makale d) Mesnevi e) Roman

7) Türk edebiyatında Batı tarzı ilk hikâyelerin ilk örneklerini ___________ vermiştir. Sanatçı Letaif-i Rivayat adı altında bu hikâyelerini toplamıştır. Bu öykülerde meddah hikâyeciliğinin etkisi görülür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Nabizade Nazım b) Hüseyin Rahmi Gürpınar c) Ahmet Mithat Efendi

d) Samipaşazade Sezai e) Halit Ziya Uşaklıgil

8) (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir. (II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir. (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir.

(IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir. (V) Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

D) Aşağıdaki klasik sorulara cevap veriniz. Cevaplarınızı verirken noktalama işaretlerine ve imla kurallarına uymaya dikkat ediniz.

1)  Ben merkezli hikaye hakkında bilgi veriniz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

2) Çocukların eğitiminde masalın önemini açıklayınız.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

A) Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.

1) ( Y ) Masallarda yer ve zaman belirlidir.

2) ( D ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

3) ( Y ) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.

4) ( D ) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

5) ( D ) Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır.

6) ( Y ) Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatında Aristophanes vermiştir.

7) ( D ) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur.

8) ( Y ) Belirli davranışlar sergileyen, zihniyeti ve çevreyi temsil eden benzerleri diğer eserlerde de bulunan kalıplaşmış kahramanlara tip karakter denir.

9) ( D ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.

10)( D ) İtalyan yazar Boccacio’nun “Decameron” adlı eseri Batıda hikâye türünün ilk örneği sayılır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız.

11) Türkiye’de halk ağzından derlenmiş ilk masal kitabı Billur Köşk ‘tür.

12) Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına tekerleme denir.

13) Durum/kesit hikâyelerinin öncüsü Rus yazar Anton Çehov’dur.

14) Türk edebiyatında basılan ilk hikâye kitabımız Emin Nihat’ın Müsameretname adlı esridir.

15) Hikâye Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir.

16) Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeleri ile tanınmış en ünlü yazarımız Ömer Seyfettin’dir.

17) Çehov tarzı hikâyeleri tanınan yazarlarımız Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır.

18) Masallarda zaman ve mekân belirsizdir.

19) Orhan Veli Kanık Aisopos‘tan fabl tercümeleri yapmıştır.

20) Halk masalları anonim bir özellik gösterir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Sorulaı ve Cevapları

1) Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

a) Olayların belli bir zamana bağlanmaması b) miş’li geçmiş zamanla anlatılması

c) Belli bir yazarının bulunmaması d) Milli duygularla dini inançları işlemesi

e) Eğitici nitelik taşıması

2) Bence edebiyat, bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. Masal türler içinde en çok şiire yakındır. Ritmiyle, tekrarlarıyla, hayaliyle… Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar, yeni insanlar, yeni hayvanlar yaratır masal. Bu nedenle en çok şiire yakındır.

Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Yinelemelere yer verildiğine b) Düş öğesinden yararlandığına

c) Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna d) Değişik türlerin kaynağı olduğuna

e) Duygusal yönünün bulunduğuna

3) Dünya masallarında olduğu gibi Türk masalları da tarihin bilinmeyen bir devrinden bu yana sözlü gelenekte yaşamaya devam edegelmiştir. Sözlü gelenekten gelen bu masalların derlenip yazıya geçirilmesi ise ___________ sonra olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 19.yüzyıldan b) 18.yüzyıldan c) 17.yüzyıldan d) 16.yüzyıldan e) 15.yüzyıldan

4) Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Olayın geçtiği yer sınırlıdır. b) Karakterler ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

c) Yalın bir olay örgüsüne sahiptir. d) Az sayıda karaktere yer verilir.

e) Gerçek ya da düş ürünü bir olay anlatılır.

5) Memduh Şevket ESENDAL durum hikâyesi alanında çok başarılı eserler vermiştir. Bu tür hikâyelerde olay esas alınmaz. Hatta çoğunda olay bile yoktur. Anlatılan olaylarda kesinlik yoktur. Kişiler tam olarak tanıtılmaz. Hikâye bitmesine rağmen ele alınan olay veya konu kesin bir sonuca bağlanmaz. Bundan sonrası okuyucunun hayal gücüne ve yorumuna bırakılır. Asıl önem verilen tasvirdir. Çevre ve insana ait ayrıntılar dikkatle tasvir edilir, psikolojik tahlillere yer verilir.

Bu parçada durum hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Olay merkezli öyküler olmadığına b) Betimlemeye çok yer verildiğine

c) Okurun yorumuna yer verildiğine d) Kahramanların iç özelliklerinin ağır bastığına

e) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin yer aldığına.

6) Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?

a) Masal b) Hikaye c) Makale d) Mesnevi e) Roman

7) Türk edebiyatında Batı tarzı ilk hikâyelerin ilk örneklerini ___________ vermiştir. Sanatçı Letaif-i Rivayat adı altında bu hikâyelerini toplamıştır. Bu öykülerde meddah hikâyeciliğinin etkisi görülür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Nabizade Nazım b) Hüseyin Rahmi Gürpınar c) Ahmet Mithat Efendi

d) Samipaşazade Sezai e) Halit Ziya Uşaklıgil

8) (I) Masallar bütünüyle nazım şeklindedir. (II) Nesilden nesile geçerek günümüze kadar gelmiştir. (III) Masallarda olağanüstü nitelikleri olan kahramanların başından geçen olaylardan söz edilir.

(IV) Evrensel özellikleri ağır basan masallarda amaç, öğreticiliktir. (V) Dünyanın en eski masallarından biri de Kelile ve Dimne’dir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

D) Aşağıdaki klasik sorulara cevap veriniz. Cevaplarınızı verirken noktalama işaretlerine ve imla kurallarına uymaya dikkat ediniz.

2) Ben merkezli hikâye hakkında bilgi veriniz.

Hikâyeci gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak bireysel bunalım ve çıkmazlarına yönelir. Birey dış dünyayı olduğu ve gördüğü gibi değil, içinde bulunduğu ruh haline göre olması gerektiği gibi algılar ve anlatır. Bunalım ve yaşama sevinci arasında kalan birey var olandan hareketle düş dünyasına sığınır.

2) Çocukların eğitiminde masalın önemini açıklayınız.

Masallarda evrensel ahlak konular işlenir ve masallarda iyiler ödüllendirilip kötüler cezalandırılır. Bu açıdan örnek davranışlar kazandırması bakımından masalın çocukları eğitiminde önemi vardır. Aynı zamanda masal çocukları hoş vakit geçirmelerini v hayal güçlerinin zenginleşmesini de sağlar.

Ekleyen: HangiSoru.com

Son Güncelleme:

Boyut: 11 KB

Kategori: 12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

Online: Test Çöz

Benzer İçerikler

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör