8. Sınıf TEOG İnkılap Tarihi Konuları (1. Dönem ve 2. Dönem)

2015 2016 Eğitim öğretim yılında TEOG İnkılap Tarihi konu ve kazanımları tablo halinde HangiSoru.com tarafından sizlere sunulmuştur. TEOG İnkılap Tarihi Konuları ve Kazanımlarının tümünü 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere aşağıda belirttik. 1. Dönem İnkılap Tarihi Konu ve Kazanımları. 2. Dönem İnkılap Tarihi 8.sınıf konu ve kazanımları. 8. Sınıf İnkılap Tarihi TEOG’da çıkacak konular ve kazanımları.

TEOG İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları ve Kazanımları

KONULAR

KAZANIMLAR

Batıya Erken Açılan Kent: Selanik 1. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.  
Mustafa Kemal Okulda 2. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.  
Cepheden Cepheye Mustafa kemal 3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

4.  Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.

 
Dört Şehir ve Mustafa Kemal 5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.  
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda 6.Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.  
Ünite Değerlendirmesi    
2.ÜNİTE: MİLLÎ UYAN IŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
Osmanlı Devleti Hangi Cephede? 1.1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.  
Geldikleri Gibi Giderler 2.   Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.

3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.

 
Ve Millî Mücadele başlıyor 4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.  
Egemenlik Milletindir 5. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.

8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.

 
Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı 6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.  
Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı? 7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.  
Ünite Değerlendirmesi  
3. ÜNİTE: “YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”
İlk Zaferimiz 1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.  
Destanlaşan Direniş  
İstiklal Milletimindir 2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2. Dönem İnkılap Tarihi TEOG Konuları ve Kazanımları

TEOG 2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları Neler? TEOG İnkılap Tarihi konu ve kazanımları 2. Dönem aşağıdaki gibidir. TEOG 2. Dönem sınavlarında 1. Dönem konuları da dahildir, fakat 2. dönem konuları ağırlıklı olarak sorulmaktadır. TEOG 8. Sınıf inkılap tarihinde hangi kazanımlar, hangi konular var?

KONULAR

KAZANIMLAR

Saltanattan Milli Egemenliğe 1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili 2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye 3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
Başkent Ankara 4. Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.
Yaşasın Cumhuriyet 5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.
Çağdaş Devlete Doğru 6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.
Çok Partili Demokratik Yaşam 7. Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar.
I. DÖNEM İKİNCİ SINAV
Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar 8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

Hukuk ve Aile 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.
Rejim Karşıtı Bir İsyan 10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir.
Kabotaj Bayramı 11. Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir.  
Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi 12. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.  
Bir Devrin Analizi: Nutuk 13. Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.  
Harf İnkılabından Millet Mekteplerine 14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir.  
Millî Kültürümüz Aydınlanıyor 18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve  
geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir.  
Kubilay Olayı 15.Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir.  
Bir Cumhuriyet Kenti 16.Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir.  
Çağdaş Üniversite Yolunda 19.1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar.  
Devlet ve Toplum Elele 22.Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.  
Modern Tarımın Doğuşu 23.Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder.  
Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık 25.Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir.  
Sanat ve Spor 24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.  
Çağdaş Türk Kadını 21.Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.  
Soyadı Kanunu 20.Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.  
Ünite Değerlendirmesi    
5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK
Türk Çağdaşlaşması 1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.  
Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler 2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.  
Her şey Güçlü Bir Türkiye 3. Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki  
için yerini ve önemini kavrar.  
Cumhuriyetle Bir Milletiz 4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.  
Cumhuriyetin

Vatandaşlarıyız

5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.
Ne Mutlu Türk’üm Diyene! 6.   Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.

7.  Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” özdeyişinden hareketle “Ne mutlu Türk’üm diyene ! ” ifadesinin anlam ve önemini kavrar.

Halkçılık 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.
Toplumda Devlet Desteği 9.   Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.

10.   Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir.

Laiklik 11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.
Her Alanda Yenilik 12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.
İnkılapların Temel Dayanağı 13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
En Büyük Eser 14.   Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler.

15.   Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.

Mazlum Milletler 16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder.
Cumhuriyet Bize Emanet 17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.
Ünite Değerlendirmesi  

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

TEOG 1. Dönem 2. Dönem İnkılap Tarihi Konu Kazanımlarını Buradan İndirebilirsiniz.

Ekleyen: HangiSoru.com

Son Güncelleme:

Kategori: 8. Sınıf Dokümanları İndir, TEOG

Online: Test Çöz

Benzer İçerikler

Takip Et
Bildir
guest
10 Yorum
En Yeniler
En Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Yabancın
Yabancın
Ziyaretçi
6 yıl önce

*** kesin yedik lao!

ĞLŞA
ĞLŞA
Ziyaretçi
6 yıl önce

ÇOK KÖTÜ

Anonim
Anonim
Ziyaretçi
7 yıl önce

Boku yedik

Anonim
Anonim
Ziyaretçi
7 yıl önce

Bu sene teoga giricem insallah iyidir yaa
Cok zor mu?

elena
elena
Ziyaretçi
7 yıl önce

TEOG zor değil kolay TEOG’dan hepsi kolay olduğu için 100,90,80 falan aldım.Sizinle TEOG nasıl geçti?

Anonim
Anonim
Ziyaretçi
7 yıl önce

aman çok yardımcı oluyorlar

Helin su
Helin su
Ziyaretçi
7 yıl önce

Bu ne yaaaaaa keşke teog olmasaydı bu sıkıntıları çekmezdik ?????

Anonim
Anonim
Ziyaretçi
7 yıl önce

teog zormu

Gulnidacimendag
Gulnidacimendag
Ziyaretçi
7 yıl önce

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz