MEB Açığa Alma ve Görevden Almalar Tebliğ Etmeye Başladı!

Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından darbe girişimi sonrasında açılan soruşturmalar sonucu açığa alma / görevden alma işlemleri için gerekli tebliğ işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ve bu operasyondan etkilenen kişileri bundan sonra ne bekliyor? Görevden alma nedir? Görevden alınan memur tekrar memurluğa dönebilir mi? Açığa alma nedir? Açığa alınan memur / öğretmen tekrar işine dönebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığındaki açığa alma-görevden uzaklaştırmalar Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları genel müdürlüğünün il milli eğitim müdürlüklerine göndermiş oldukları listeler ile il milli eğitim müdürlüklerince 15 Temmuz tarihli Aktif Eğitim Sen kesinti listesinde yer alanlar ve sosyal medya paylaşımları tespit edilenlerin açığa alma-görevden uzaklaştırma tebliğleri başlamış çok sayıda öğretmene örneği aşağıda olan yazı tebliğ edilmiştir. Bu yazının standart bir tebliğ yazısı olduğu anlaşılmaktadır.

meb-gorevden-alma-aciga-alma-teblig

Uygulanan bu açığa alma-görevden uzaklaştırma en fazla 3 ay sürebilir. Açığa alma-görevden uzaklaştırma işlemin tebliğinden sonra 10 gün içinde kurumca soruşturmaya başlanılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde memura aylık maaşlarının 2/3’ü ödenecektir.

Maarif müfettişlerince yapılacak soruşturma sonucunda haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası teklif edilmeyenler ile herhangi bir suç unsuru tespit edilmeyenler görevlerine geri başlatılacaklardır.

İşte merak edilen soruların cevapları;

Açığa almak-görevden uzaklaştırmak ne demektir?

23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Görevden Uzaklaştırma” başlıklı 137. maddesindeki; “Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.” hükümlerine göre devlet memurları açığa alınabilir-görevden uzaklaştırılabilir.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma” başlıklı 140. maddesindeki; “Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.” hükümlerine göre haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet memurları da açığa alınabilir-görevden uzaklaştırılabilir.

Bu maddeye göre kişiler memuriyetten ya da öğretmenlikten atılmış değillerdir. Sadece soruşturmaları tamamlanana kadar görev yapamayacaklardır.

Kimler açığa almaya-görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yetkililer” başlıklı 138. maddesindeki; “Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.
a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)
Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.” hükümlerinde devlet memurlarını açığa almaya-görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar belirlenmiştir.

Soruşturmalara ne zaman başlanılacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu” başlıklı 139. maddesindeki; “Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.” hükümlerine göre açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlara 10 iş günü içinde soruşturma başlatılması şarttır.

Soruşturma sürecinin mümkün olduğunca kısa tutulup sonuçlandırılması kanun ve hakkaniyetin gereğidir.

Açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlara ne kadar aylık maaş ödenecek?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak Ve Yükümlülüğü” başlıklı 141. maddesindeki; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.” hükümlerine göre;

Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan devlet memurlarına aylık maaşlarının 2/3’ü ödenecektir. Soruşturma sonucunda ya da mahkeme kararı ile aklandıkları halinde tekrar göreve başlatıldıkları zaman aylık maaşlarında alamadıkları 1/3 lük kısımları da alacaklardır.

Soruşturma sonucunda suçsuz bulunanlar göreve başlatılacaklar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Tedbirin Kaldırılması” başlıklı 141. maddesindeki; “Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.” hükümlerince açığa alınan-görevden uzaklaştırılanlara 10 iş günü içinde başlatılacak soruşturma sonucunda disiplin yönünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek görülmeyenler görevlerine derhal başlatılacaklardır.

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller hangileridir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller” başlıklı 143. maddesindeki; “Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine veya bereatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.” hükümlerinde Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller belirtilmiştir.

Açığa alma-görevden uzaklaştırma kararı hangi hallerde kaldırılabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri” başlıklı 144. maddesindeki; “140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.” hükümlerince açığa alma-görevden uzaklaştırma kararı kaldırılabilmektedir. Fakat içinde yaşadığımı süreçte bu maddenin uygulanacağı kanaatinde değiliz yetkililer riske girmemek için mutlaka soruşturma sonucunu bekleyecektir.

Açığa alma-görevden uzaklaştırma süresi en çok ne kadardır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Süre” başlıklı 144. maddesindeki;” başlıklı 145. maddesindeki; “Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.” hükümlerine göre açığa alma-görevden uzaklaştırma süresi en çok 3 ay devam edebilir. Ceza soruşturmasına bağlı olarak soruşturma yapılıyor ise (Şu andaki Milli Eğitim Bakanlığındaki açığa alma-görevden uzaklaştırmalar ceza soruşturmasına bağlı olarak yapılmamaktadır.) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verilir.

Ahmet KANDEMİR

Takip Et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör